Jump to content
superhik

Vjerodostojnost hadisa

Recommended Posts

Evo jedno zanimljivo tumačenje hadisa....

 

Prema vehabijskom mišljenju i praksi, Buharijeva i Muslimova zbirka hadisa su sačuvane od svih mahana i grešaka, ali Allahov Poslanik a.s od toga nije sačuvan ( Njihovo razumijevanje i tumačenje hadisa to tvrdi).
Buhari i Muslim su prenosili hadis od Saida Ibn Katade, u kome stoji da je Enes Ibn Malik govorio ashabima: "Poslanik a.s je imao seksualni odnos (Jetufu) sa svojim ženama u toku jedne noći, a tada je imao devet žena" (Buhari, „Knjiga kupanja“ - "Kitab El-Gusl")

Ovdje se postavlja nekoliko pitanja:

- Kako je Enes (prenosilac hadisa) to saznao?
- Zašto je širio ovu vijest, da li da bi ohrabrio ashabe da to rade, ili da osramoti Božijeg Poslanika a.s.(to je u slučaju da je hz.Enes r.a prenosio ovaj hadis uopste)?
- Kako je Poslanik a.s imao vremena da u toku jedne noći to učini, s obzirom da je abdest ili kupanje nakon svakog odnosa sunnet, a da je farz i obaveza, kako je rekao Poslanik a.s., da postoji predigra prije spolnog odnosa? 
- Također se zna, da je Poslanik a.s. klanjao noćni namaz, što mu je naređeno u kur'anskoj suri El - Muzzemil: "O Ti umotani, klanjaj noćni namaz (provodi noć stojeći) ,osim malog dijela". Štaviše, Buhari i Muslim u svojim zbirkama su upravo i prenijeli, da je Poslanik a.s. klanjao noću dok mu noge nisu oticale. Drugim riječima: Kada je mogao Poslanik a.s da spava sa devet žena u onome što je ostalo od noći, prije ili poslije noćnog namaza? Ili je, možda, mislila bolesna pamet, da je Poslanik a.s. postrojio svoje žene u jednoj sobi, pa je bio sa njima svima, neuzubillah?
- Kako se potrefilo da ni jedna od svih devet žena nisu imale menstruaciju, ili su oni koji postavili ovaj hadis možda zaboravili na to?
Viva (živjela) Buharijeva i Muslimova zbirka, i smrt i propast ugledu naše vijere i Istini.

P.S.

- Nemojte se truditi, braćo Vehabije, da meni objasnite vjerodostojnost i tumačenje ovog hadisa, pošto znam unaprijed šta ćete reći, jer sam zaista čitao, i to pažljivo, svako bolesno tumačenje.
- Reci ćete, da je to dokaz nadnaravne snage našeg Poslanika a.s., kao da je nam to trebalo nakon što smo vidjeli da se oženio sa devet žena. 
I reći ćete, da je Allah s.w.t produžio Njemu a.s.noć da bi imao dovoljno vremena za sve njih. 
I reci ćete, Ibn Tejmija je rekao, Ibn pupak je tumačio, bint Serafeta je tvrdila, i optužit ćete mene da sam šiija ili sufija, ili otpadnik i novotar i neznalica, i to je vaša politika kada nemate argumenata . Ali, glavna optužba će biti, da hoću srušiti vijeru preko uništavanja ugleda Buharijeve i Muslimove zbirke hadisa, kao da je ummet bio u zabludi prije nego da se pišu obje zbirke.
-Pored toga, kome je do Istine, arapska riječ "jetufu" u ovom hadisu na bosanskom jeziku znači "posjetiti". U jednoj drugoj verziji hadisa se prenosi, da je Poslanik a.s. bio dugo odsutan od kuće pošto je bio na putu, pa je, kada se vratio, posjetio sve svoje žene, da vidi kako su, a ne da bi imao seksualni odnos sa svima od njih, kako su mnogi bolesni umovi shvatili i pokušavali nam oslikati Poslanika a.s. kao seksualnog manjaka.
- Na kraju, wallahi-billahi, tako mi Allaha, imam mnogo poštovanja prema ovim zbirkama i smatram da su u njima većina hadisa „sahih“ hadisi. Ali, također, tvrdim, da kao što ima lažnih hadisa i israilitskih predaja u knjigama tefsira, sire (životopis Rasulullaha s.a.w.s.) i knjigama historije, i u drugim zbirkama hadisa koje su napisali možda učitelji od Buharije i Muslima r.a, isto tako ima i u ovim zbirkama, i one nisu sačuvane od mahana i grešaka, pošto su i Buhari i Muslim bili ljudi, a ljudi inače nisu savršeni.

- I da znate, nisam samo ja taj koji kritikuje NEKE hadise iz ovih zbirki, nego su to i prije mene mnogi alimi činili, kao sto su imam El-Derakutni (koji je napisao čitavu knjigu o neprihvatljivim hadisima iz Buharijeve zbirke), imam Nawawi (u njegovom uvodu o tumačenju zbirke od Muslima, str. 16), Ebu Zer'a er-Razi, El-Kemaludin Ibn Haman, Ibnu Hadžer El-Bakilani, Muhammed Ibn Jahja El-Zuhl i od suvremenih učenjaka Muhammed El-Gazali i El-Elbani i još ogroman broj Uleme.

- Nisam htio da pišem previše o detaljima hadisa, dotičući se struke i nauke hadisa, da čitateljima ne bi bilo naporno, kao što sam to stavio u prethodnom tekstu koji se odnosio na hadis o „73. skupine“.

- Volio bih da oni koji vjeruju u vjerodostojnost ovog hadisa, saznaju koliko godina je imao Enes Ibn Malik koji je prenosio ovaj hadis - neću vam reći odgovor - potrudite se i bićete pravo iznenađeni kada saznate.

- Zaboravio sam vam reći, da nije samo noć bila produžena, kako su neki tumači tamo tvrdili, nego je i vehabijsko neznanje i bezobrazluk produžen također, i da nije samo čudo i keramet u seksualnoj snazi koja je spomenuta u ovom hadisu - nego je čudo i keramet u snazi gluposti koja je data potomcima Ibn Abdelvehhaba, također.
Nastavit ćemo, u narednom periodu, ako Bog da, sa biserima iz Buharijeve i Muslimove zbirke.
Prijatno :-))

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Moze li izvor teksta ?
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tumačenje hadisa o 73 skupine

 

Čim sam čuo, da Ibn Tejmija i njegov učenik Ibn Kesir, tvrde da je sljedeći hadis sahih, počeo sam sumnjati u autentičnost tog hadisa. Jer, poznavajući vehabijsku ideologiju i njihov način razmišljanja, zaključio sam, da čim oni brane i potenciraju jedan hadis previše, najčešće to znači da je taj hadis dobar za širenje njihove ideologije, i da je taj hadis, najvjerojatnije, ili lažni ili slab, ili krivo protumačen.

 

Hadis glasi: "Jevreji su se podjelili u 71 skupinu, krišćani u 72 skupine, a moj ummet ce se podjeliti u 73 skupine. Sve su u vatri, osim jedne."

 

Naime, Ibn Tejmija u svojoj knjizi "El-Fetava" (3/345) tvrdi da je taj hadis "sahih", a, također, i njegov učenik Ibn Kesir u svome tefsiru (2/482) tvrdi to isto. Najsmješnije je, međutim, kada čujemo njihove potomke, simpatizere i učenike, kako tvrde da je hadis „mutevatir“ (najveći stupanj vjerodostojnosti hadisa), mada ga ni Buhari ni Muslim nisu prenosili. Ali, pošto Vehabije ovim hadisom mogu ojačati i opravdati svoju ideologiju, onda naravno ne smeta to, što se on, uopće,ne nalazi u „sahih“ zbirkama.

 

Vehabije insistiraju na autentičnosti ovog hadisa, pošto ga mogu koristiti u potvrđivanju njihovog stava prema ostalim muslimanima – stava njihove "apsolutne ispravnosti" , stava da su samo oni spašeni i ko god se ne slaže sa njima završiće u džehennemu. Za ovaj hadis ima osam različitih predaja, i hadis se prenosi preko osam sljedećih prenosilaca:

1- Muavija Ibn Ebi-Sufjan

2- Auf Ibn Malik

3- Sad Ibn Ebi Vekkas

4- Amr Ibn Auf El-Muzni

5- Ebu Umame El-Bahili

6- Enes Ibn Malik

7- Abdullah Ibn Amr

8- Ebu Hurejre

 

Neka je Allah zadovoljan sa svim ashabima Bozijeg Poslanika a.s.

 

1- Kritika Muavijine predaje: Među prenosiocima ove predaje je Ezher Ibn Ebi-Abdillah koji je slab prenosilac, i bio je poznat po vrijeđanju hazreti Alije r.a. Ebu Davud i Ibn El-Džarud (poznati kritičari hadisa) smatrali su ga slabim, jer je samo ovaj prenosilac prenio ovaj hadis od Muavije i to je, u nauci hadisa, dokaz da je hadis munker, ili, u najboljem slučaju, slab hadis.

 

2- Kritika predaje Auf Ibn Malika: Hadis od Aufa ibn Malika je "Munker" (jedna vrsta slabog hadisa), pošto se u njegovom “Isnadu" (lanac prenosilaca) nalazi Abbad Ibn Jusuf, koji je slab prenosilac hadisa, i zato što je samo on prenosio ovaj hadis sa specifičnim lancem prenosilaca, koji se ne završava kod Muavije, kako su ostali koji su prenjeli ovaj tekst hadisa, radili. To je dokaz, da ova predaja ne moze biti prihvaćena i ne može se pripisivati Aufu Ibn Maliku, nego se ovdje radi o grešci koju je učinio Abbad Ibn Jusuf.

 

3- Kritika predaje Abdullaha Ibn Amra: Abdurrahman Ibn Zijad El-Afriki je jedan od prenosilaca ove predaje, a on je veoma slab i njegove predaje su „munker“ predaje kod mnogih kritičara hadisa. Također, samo je on prenosio ovu predaju, i to je dovoljan dokaz da je hadis munker i da nema čvrstu podlogu.

 

4- Kritika predaje Saada Ibn Ebi Vekkasa: Prenosilac, u ovom slučaju, je Musa Ibn Ubejde, koji je također, prema kritičarima hadisa, slab i munker prenosilac. Samo je preko njega došla ova predaja od Saada Ibn Ebi Vekkasa, sto znači, u nauci i terminologiji hadisa, da je hadis munker.

 

5- Kritika predaje Amra Ibn Aufa: Ova predaja je lažna predaja, jer se u lancu prenosilaca nalazi Kesir Ibn Abdillah, koji je vrlo slab prenosilac hadisa, i inače je, u nauci hadisa, poznat po lažnim predajama.

 

6- Kritika predaji Ebu Umameta. Ovo je, također, slaba predaja na osnovu slabosti prenosioca te predaje. Prenosilac je Ebi Galib, i on je slab kod imama Nesaije, i munker je prenosilac kod Ibn Hibbana i Ibn Saada.

 

7- Kritika predaje Enesa Ibn Malika: Ovo je lažna predaja, jer se u lancu prenosilaca nalazi više osoba, od kojih kritičari hadisa ne primaju nikakve predaje, i to su ljudi kao Jezid Ibn Abban El-Rukkaš (Imam Muslim je ostavio njegove predaje), Mubarek Ibn Sehim, Zijad El-Numejri, Ibn Lihejaa, Sulejman Ibn Tarif, Nedzih Ibn Abderrahman i Saad Ibn Said. Svi spomenuti prenosioci ili su slabi ili lažovi kod kritičara hadisa.

 

8- Kritika predaje Ebu Hurejre: Prvo, u ovoj predaji nema nastavka i dodatka "sve skupine će biti u vatri osim jedne".Drugo, u lancu prenosioca također je Muhammed Ibn Amr El-Lejsi, i o njemu kaže poznati kritičar hadisa Jahja Ibn Me'in: "On je dobar, ali ponekad griješi u onom što prenosi, posebno u onome što se prenosi od Ebu Seleme preko Ebu Hurejre. Zbog toga je prijašnja ulema izbjegavala prihvatiti njegove predaje".Još jedna stvar; Muhamed Ibn Amr je jedini prenosio ovu predaju od Ebu Hurejre, pa očigledno je slaba predaja ili, u najboljem slučaju, dobar hadis i bez ovog dodatka koje imaju u drugim predajama "svi su u vatri osim jedne".

 

P.S- Postoji opširnije istraživanje o ovom hadisu sa stručnijim detaljima, koje sam izbjegao spomenuti, u studiji od Dr. Hakima El- Mutirija, profesora na Odsjeku za tefsir i hadiske znanosti na Islamskom fakultetu u Kuvajtu.- Znam da je tema komplikovana i da je više namjenjena stručnjacima u nauci hadisa, ali sam namjerno govorio na takav način da znaju sve vehabije koji ovo čitaju, da postoje velike razlike, kada oni tvrde, da je neki hadis sahih ili slab, na osnovu onoga sta čuju od njihovih poglavica, pa poslije ponavljaju kao papagaji bez ikakvog znanja. A kada istinski Allahovi robovi govore o nekom hadisu da je slab ili sahih, onda to govore na osnovu znanja o nauci hadisa i o temama u koje se upuštaju. Nikada to ne rade kao papagaji, nego kao vjernici. Vjerujte mi, dragi čitatelji, da većina njih neće razumjeti ništa od ovog sto je pisano, posto su navikli na papagajsko ponavljanje, a ne na razumijevanje prirode i vjerodostojnosti hadisa. Isti je slučaj i sa njihovim poglavicama. Nikada nema utemeljenog znanja, nego samo „Ibn Tejmije je rekao“; „Abdulvehhab je tvrdio;“ , „brat Himzo je prenio“ ; „šejh Semso je dokazao....itd.“- Znam unaprijed, da će neznalačka banda reći: “Vehabije ne tvrde, da su samo oni ti ljudi koji su spašeni, aludirajući na grupu koja je spomenuta u hadisu, nego na čitav Ehli-sunnet vel džemaat. Ali to je prevara i lukavstvo, pošto, kada njih pitaš, koji su pripadnici Ehli-sunnet vel džemaat, otkrićes da svi oni koji se ne slažu sa njima, ne spadaju u Ehli-sunnet vel džemaat. Drugim riječima, samo su oni Ehli-sunnet vel džemaat.- Na kraju: Poštovanje svima onima koji tvrde da je ovaj hadis sahih, i koji su pokušali ili pokušavaju tumačiti njega na neki prihvatljiv način, kao El-Buti rahimahullah, El-Karadavi i drugi, mada mi je žao, kada vidim koliko se ljudi pate oko tumačenja te 73 skupine. I neka znaju, da nikada neće moći to protumačiti, jer je, jednostavno, hadis slab i naš ummet i svi ummeti prije nas, su se podijelili u više od 700. 000 skupina, a ne samo na 73. Vrlo je važno reći, ko prihvaća ili smatra ovaj hadis vjerudostojnim, indirektno optužuje Rasulullaha s.a.w.s za laž, pošto se ummet, a to je činjenica, podijelio na daleko više skupina, kao i narodi prije nas. I znajte, da je ovaj hadis postao toliko popularan i poznat među ljudima, samo zbog toga jer ga vehabije potenciraju u svoju korist i za ostvarivanje ideje da su oni jedina spašena grupa. Time nam hoće reći, ako ste sa nama, tada ste spašeni u ovom i onom svijetu, a ako ste protiv nas, pa onda ćete zasigurno gorjeti u vatri džehennemskoj. Trebam još dodati, da nisu samo vehabije koji taj hadis tako često koriste, nego i mnoge druge skupine.

Share this post


Link to post
Share on other sites
A joj boze dragi,kako vi znate lajati.
Vi ste ko onaj Koreanski vodnik Kim Un,on preti sa nuklearnim orzjem a
nije do sad bacio koji atomsku.
 • Downvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svi hadisi u Buharinoj i Muslimovoj zbirci su baš vjerodostojni, pa se uvjerite

روى الإمام البخاري (3849) عن عمرو بن ميمون قال : (رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ ، قَدْ زَنَتْ ، فَرَجَمُوهَا ، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ) .
U Buharinoj zbirci sahih hadisa, se nalazi ovaj hadis po brojem 3849 od Amra Ibn Mejmun da je rekao:
"U toku dzahilijeta (predislamski period) vidio sam grupu majmuna kako se su okupili oko jedne majmunice kamenuju nju do smrti posto je počinila blud, i ja sam sa njima cestvovao u kamenovanju"
Ibn Tejmija je komentarisao na ovaj hadis pa je rekao u njegovoj knjizi "Velike fetve" 11/545 :
"Ljudi u naše vrijeme su svjedočili mnogo toga i u svijetu ptica"
Ali Ibn Abdulber koji je normalan ucenjak u svojoj knjizi El-Istiab 3/1206 rekao:"Pripisivanje bluda ne odgovornim stvorenjima i izvrsavanje sariatske kazne nad zivotinjama je Munker (ne prihvatljivo) kod onjih koji imaju znanja.
I poredtoga El-Albani nije prihvatio ovaj hadis koji neke Vehabije smatraju dokazom za kamenovanje bludnika koji imaju bračnog druga.
Hoćete li još govoriti da je Buharina zbirka sacuvana od grešaka....

A dok cekate na novi biser razmislite logikom, dali se zaista moze ovaj hadis uzeti kao dokaz u sprovodjenju seriatskih propisa i kazni

P.S
Reči ce lahkoumni da je ovo govor Amra Ibn Mejmuna a ne govor Poslanika a.s, ali ovo nije naša tema nego naša tema je vijerodostojenost svih hadisa Buharine zbirke.
Pa će reci, niko ne uzima to dokaz u slučaju kamenovanja, pa ćemo reci njima čitajte i znacete da neka Ulema vehabisticka uzimaju ovaj hadis kao glavni dokaz.
I reci će ....i reci će....i govorice....i nikada neće sutiti dok njih ne usuti nosioc Allahove absolutne istine, a on zaista uskoro dolazi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Otvori posebnu temu "sufije" pa tamo pisi te tekstove a nije ok da kvaris ovu lijepu temu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pa tema je hadis...

Nego inace vehabije u nedostatku argumenata pribjegavaju uvredama i imenovanjem raznim nazivima da bi nekog diskreditirali.....nazivima poput sufija, sija, rafidija itd....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pa tema je hadis...
Nego inace vehabije u nedostatku argumenata pribjegavaju uvredama i imenovanjem raznim nazivima da bi nekog diskreditirali.....nazivima poput sufija, sija, rafidija itd....


Tema je "hadisi" i ljudi podjele lijep hadis koji su procitali i culi i nije do sad bila takvog karaktera da se RASPRAVLJA nego da cujemo hadis.

A prije svega ne tebas se ni dvolicno ponasati jer upravo ti prvi vrijedjas i imejujes raznim nazivima pojedine muslimane, da bi ih diskreditovao zar ne ? Nazivas pojedine muslimane vehabijama iako oni to ne vole.
Ako covjek bez znanja pocne recenziji Buharije raditi to je meni van pamet. Je li mislis iskreno da si ti na stepenu znanja da vazes serijatske dokaze ili ces se povoditi za nekim sufijskim tekstovima i ostalim provalama ?


Bog ti dao ne kvari temu i ne podstici raspravu sektaskim glupostima. Ovo su vecinom muslimani hanefijskog mezheba koji uzimaji Taberanija, ebu Dawuda, Buhariju, Muslima, Tirmizija i ostale neke kao validne pa ne probijaj glavom zid.

Share this post


Link to post
Share on other sites

superhik ,     bravo jarane , pa ja nisam sam koji pokusava svijetu reci da je samo jedna knjiga na ovom svijetu istina od slova do slova 

 

Cain nemoj ga kritikovati , jer tema je HADIS 

 

 

a , ovo sto je superhik naveo nije ni  zrno od hadisa koje ja poznajem a koje nemaju nikakve veze sa zivotom ,  izmisljotine obicne na osnovu kojih neki ljudi sebi izgradjuju sliku i "islamu" 

, primjer su hadisi u kojim se tvrdi da je Poslanik a.s  u vise navrata pokusao pociniti samoubistvo , pa  hadisi o tome kako je Poslanik a,.s naredio sunecenje zena , pa o tome kako je Musa a.s  udario Meleka smrti u oko pa mu izbio oko ,  itd . itd .. 

 

samo superhik , ima jedna stvar ... u ove gluparije ne vjeruju samo vehabije , vjerovali su ljudi u fantazije i prije Muhammeda ibn Abdulwehaba , 

Share this post


Link to post
Share on other sites

u redu , ali ipak nemojte postirati one koji nemaju veze smozgom , makoliko oni bili vjerodostojni u vasim ocima (ja vam govorim da je samo Kuran 100% vjerodostojan a vi opet vodu n avodite na svoj mlin)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

u redu , ali ipak nemojte postirati one koji nemaju veze smozgom , makoliko oni bili vjerodostojni u vasim ocima (ja vam govorim da je samo Kuran 100% vjerodostojan a vi opet vodu n avodite na svoj mlin)


U redu... Ali no mozes ti, kao ni ja i kao niko drugi svojim neukim mozgom davati komentar na sveti hadis. Je li npr. Moguce da ga ti dobro ne razumjes i da kontradikciju u shvatanju imas ?

Ima li veze s mozgom da se mesh po carapama po gornjoj strani uzima a donja je ta koja se prlja i kojom se hoda, pa opet se od gore uzima ?

Ako je npr. Sejh Albani ocjenio hadis vjerostojnim ili prije npr. tirmizi... Kako sad ti da dobijes pravo da proturijecis ljudima koji su cijeli zivot hadiskoj nauci dali ? Od kud ti pravo da ti po svom nahodjenju i misljenju ispravnost hadisa dajes ?I dosta rasprave

Share this post


Link to post
Share on other sites

U redu... Ali no mozes ti, kao ni ja i kao niko drugi svojim neukim mozgom davati komentar na sveti hadis. Je li npr. Moguce da ga ti dobro ne razumjes i da kontradikciju u shvatanju imas ?

Ima li veze s mozgom da se mesh po carapama po gornjoj strani uzima a donja je ta koja se prlja i kojom se hoda, pa opet se od gore uzima ?

Ako je npr. Sejh Albani ocjenio hadis vjerostojnim ili prije npr. tirmizi... Kako sad ti da dobijes pravo da proturijecis ljudima koji su cijeli zivot hadiskoj nauci dali ? Od kud ti pravo da ti po svom nahodjenju i misljenju ispravnost hadisa dajes ?


I dosta rasprave

"Sveti Hadis"  ??    Nemoj Cain ,                    ,Ovo prvi put cujem od tebe !   

 

Taj primjer sa meshom nema veze sa hadisima koji , na primjer vrijedjaju direktno Allahova Poslanika a.s ,    sta se ima tumaciti  i sta ima moj mali mozak da shvati , ako jasno stoji (u Hadisu) , da se Aisa udala sa 9 godina ,  sta se tu ima tumaciti ,     nema tus ta tumaciti ,   pogotovo ako poznajes islamsku istoriju .

 

Cain ,  nije ti u redu da stavljas vehabijskog "siptara" ,sahadziju  , ispred velikog  muhadisa Tirmizija ,   i siftarovo ime pises velikim slovom i jos mu dodajes titulu Sejh  ,  a za Tirmizija samo malim slovima --

 

Nemoj ,---  haj da zavrsimo sa ovim razgovorom neka postira ko hoce hadise , i tacka ..   jer  , vidim da nisi upucen u neke stvari ..   (Nemoj me tjerati da otvaram posebnu temu u vezi ovih stvari)  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Pisem preko ipada ili mobitela i neda mi se pisati sve gramaticki ispravno, to po prvo pa ne uzimaj sve tako zdravo za gotovo sa velikim i malim slovima. A opet i kog sam stavio na prvo mjesto kog na drugo nema veze.

Sveti hadis... Da... Poslanik a.s ne govori po hiru svom pa tako du i hadisi dio objave !

I dalje nazivas ulemu tim pogrdnim imenom siptar i ponizavas ga da je sahadzija. U redu, recimo da nije ulema, neka je obicna sirotinja neka..opet.... Zasluzuje li ijedan musliman da bude tako uboden tvojim jezikom ? Valjda trebas znati da ti je cast muslimana sveta i jako je ruzno sto tako postupas pa se stavljas u ulogu da ti nekog upucujes... Daj molim te !


I sta je cudno sa Aisom ? Danas radjaju sa 10 godina a gdje ces mjeriti ikako sa danasnjim stepenom rastavi napredka sa onim prije 15 stoljeca... A i narodom koji brze sazrijeva. A i razlog je bio potpuno druge prirode. Oni koji znaju koliko je hadisa aisa r.a prenijelavshvataju stvari

Share this post


Link to post
Share on other sites

nije Poslanik a.s pricao po hiru svome ,ali jesu oni koji su lagali na njega ,   kad bi ti samo malo bolje poznavao islamsku istoriju i sta se je sve odigralo i kako su neki , radi ovosvjetskih cari se pridruzili odredjenim vladarima , koji   nisu boli svojim jezicima muslimane vec ,  skalpirali ih ,ubijali na najgori moguci nacin ...  ali koliko vidim da ti malo znas o ovim stvarima ,   

pa ponavljas samo ono sto ti je receno mali milion puta , u nadi da je valjda tako ,  kako su te naucili -  

nisi ti dzaba napisao sveti Hadis ..   hm*    

 

 I nemoj mi molim te pokusavati sa svojom nekom logikom objasnjavati , kako je Ok  ozeniti , curicu od 9 godina ,    bolje ti je da imas lijepo misljenje o Allahovom poslaniku a.s , a za lijepo misljenje o njemu ti nije potreban niti jedan tekst ,  posto (predpostavljam) da imas Kuran u kuci .  

Otvori Kuran i citaj o Muhammedu a.s , svi tekstovi koji se sloze stim AFERIM ,  a svi sto se kontriraju ,Kuranu -   to ne moze biti istina .  

 

postirat cu ti jedan video , nekog vehabijskog hodze ,  koji sam prizna da   nije ispravno vjerovati u to da su Buhari i Muslim 100% SAHIH .   i on sam potvrdjuje , da je stav Ehli Sunneta Vel Dzemata , da je samo jedna Knjiga 100% SAHIH 

 

bujrum , evo neka ti vehi objasni ,  posto predpostavljam da u vehosima vidis nesto posebno,    neka ti vehos objasni _  

 

http://www.youtube.com/watch?v=NCFP1LaH-g4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Cain ti kazes otkud nekom pravo da protivrjeci nekom ko izucava hadis i naveo si naravni primjer Albanija...
Ali sta sa onim ucenjacima koji se ne slazu sa Albanijem, Buharijom i slicno...gdje je njihovo pravo...znas li da cetiri imama nisu smatrali hadis o Hazreti Aisi vjerodostojnim iako ga prenosi Buharija...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nemoj provaljivati opet. Znas li uopste u kojem vremenu je zivio Buharija a u kojem neki imami ? I jest zidov napravio sihr poslaniku i dzibril a.s mu pomagao onda.

A ti hanzo... Vrijedjao si Albanija i vidio sam da mrznju imas prema tom covjeku pa mogu od prilike tvoj profil znati. Poslanik a.s je bio pastir pa kakve to veze ima sa ljudskoscu. Ipak sto je neko sahadzija bio je dokaz protiv njega. super ti taj islam kojeg poznajes jako dobro. Dalje, nemoj se praviti pametan kad moram reci i na taj nacin da pises post KAD BI TI POZNAVAO KAO JA JER JA ZNAM A TI NE ZNAS. Sad si i vidovit pa znas koliko ja poznajem historiju.


Vi, pojedini sufije bi cirkus od vjere napravili. Nije niko rekao da je svaki 100%prihvatljiv ali Jest hadis svet jer bez hadisa ne bi mogao ni klanjati ni postiti ni hadz obaviti ni nista zivo ! Mnogim smeta hadis upravo iz razloga sto je cjelina iz koje se dokazi uzimaju pa oni i njihovi ludjaci poput ibn arebija ne mogu orati po vjeri kako hoce. Ili cak komad budale dzemaludin rumi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svi imami, njih 4, zivjeli su prije Buharije i Muslima...

Sihr da djeluje na Miljenika a.s.....estagfirullah...pa to je izmisljotina na kvadrat, jok na kvadrat nego na desetu...

A ovo jarane sto si napisao o ibn Arebiju i Rumiju, zbog toga se trebas okupati i ponovo donijeti sehadet...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svi imami, njih 4, zivjeli su prije Buharije i Muslima...
Sihr da djeluje na Miljenika a.s.....estagfirullah...pa to je izmisljotina na kvadrat, jok na kvadrat nego na desetu...
A ovo jarane sto si napisao o ibn Arebiju i Rumiju, zbog toga se trebas okupati i ponovo donijeti sehadet...


Pa naravno da su zivjeli prije i naravno da ne mogu komentarisati onda Buhariju i njegove ucenike.

I sta je problem sa tim "sihrom" tolika ? Narodi su prije UBIJALI svoje poslanike! Eto kako su oni mogli "djelovati" i sad te buni tak slucaj sa sihrom ? Nije to bila opsjednutost uopste kako neki misle.

A kakve veze ibn arebi, rumi i ostale budale imaju veze sa sehadetom ? Po kojem je to dokazu izlazak iz islama nesaglasnost sa novotarom ? Eto... Buhariju recenziraju a napad na ibn arebija zahtijeva ponovno izgovaranke sehadeta. Hahahah


Za mene osobno sufizam je pranje mozga a i sufje su vecinom ljudi koji su operisani od realnosti i zivota uopste. Samo nisam znao da je i u Cazinu tako pustio klice novotarski sufizam. Nadam se da ce IZ reagovati ukoliko dodje do neceg malo veceg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jarane ja na osnovu tvog pisanja vidim da ne znas islamsku istoriju .  A, mozda i znas   pa namjerno pises kontra istorijskim cinjenicama.   Hvala ti sto si priznao da Buhari ne moze biti 100%  istina , inace bi bio Allahov govor ,  jer samo Njegov govor je 100% istina.

 

1.) Nemam nista protiv Albanija licno , znam gdje je pogrjesio i gdje je pretjerao ,  nazvao sam ga sahadzijom i siptarom u kontekstu njegove sluzbe koju je obavljao saudijskim kraljevima i svoje fetve usmjeravao u njihovu korist ,  inace on nije imao toliko znanje koliko ga nafilavaju ,  ili koliko su imali ucenjaci koji su ranije zivjeli , kao sto je na primjer hafiz Ibn Hadzel  itd..    ali vahebije iz famoznih razloga , izbjegavaju da se vracaju na Ibn Hadzerova tumacenja i na tumacenja ucenjaka slicnog kalibra , pa su se odlucili za Albanija  i jos neke dvorske ucenjake "Saudijske" Arabije .

 

2.) Nije moguce da Allahov poslanik bude opsihiren , a ti kao insan razmisli o tome (razmisljaj dugo o ovom ,razbij sebi glavu ako treba) , pa ces vidjeti da , Poslanici govore samo istinu i ni u kom momentu , ne buncaju , ne govore laz , ne varaju , ne zakidaju itd..   

 

3.) Ako si izrekao rijeci protiv Ibn Arebija ili Albanija  ili Buharije  koje , ovoj ili onoj skupini ne pasu ,   zbog tih rijeci ne moras obnavljati svoj sehadet , zbog toga sto  niti Buhari , niti Albani niti Ibn Arabi  ili bilo koji drugi bin i ibn ..  nisu DIN ,  

 

4.) Zamolio bih te da mene ne nazivas sufijom ,posto ja sa sufijama nemam nikakve veze , niti me ti ljudi interesuju , (sto ne znaci da su prve sufije bili losi vjernici ) 

 

Da ,si odma iz samog pocetka rekao da je samo jedna knjiga na ovom svijetu 100 % istina od pocetka do kraja ,  ja ti se ne bih ni obracao .-      Ali , ovako sam morao svoje maslo dodati ....  

Eto , sad si priznao , i hvala Bogu pa si razuman covjek ...  

A, stos e tice ovih hadisa , kojih ima svakakve prirode ,  o tome  nebih vise sa tobom...       evo t i superhik ..pa ti sanjim ..

 

Selamim vas sve , i zelim vam sve najbolje ...

Edited by hanzonehatori

Share this post


Link to post
Share on other sites

aha , jos nesto ..sto sam zaboravio *

5.)  Mi znamo kako se klanja,posti, daje zekat  itd..  na osnovu Sunneta , a ne na osnovu hadisa ...  dokaz za ovu tvrdnju je da su muslimani klanjali ,davali zekat itd ..   i prije zapisivanja hadisa ..

pa je taj Sunnet prenesen koncenzusom na kasnije generacije , koji je kasnije upisan i u hadiske knjige ...  

 

 

Ali , ovo sve nije razlog za diskisiju kod mene ,  ja sam samo reagovao na to da je samo Kuran 100% ispravna knjiga ...  i nema niti jedne jedine knjige na ovom svijetu koja je od A-Z  ispravna .. pored Kurana

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mogao bi ti svasta napisati sad na to ali zbog same teme i njenog karaktera ne bi dalje, a i neda mi se ni raspravljati jer u najmanju ruku cu vrijeme gubiti.

Mo ostavi raspravu makar bio u pravu, garantujem mu kucu u dzennetuSelamalejk i svako dobro

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nastavak o slučaju u Benu Kurejza i pitanje vjerodostojnosti predaje o tome u knjizi „Zapečaćeni dženetski napitak“

Ovo što se nalazi pred vama samo su neke od činjenica, koje nam ukazuju na to da je predaja u vezi sa pohodom Poslanika a.s. na pleme Benu Kurejza, a što je spomenuto u knjizi „Zapečaćeni dženetski napitak“, potpuno netačna.

Prva stvar, u ovoj predaji se spominje kako je pleme Evs došlo kod Poslanika a.s. da se zauzme za Beni Kurejza, u smislu traženja od Poslanika a.s. da bude milostiviji prema njima. Međutim, insan nikada ne smije smetnuti sa uma da su ashabi imali onu kulturu i poštivanje prema Poslaniku a.s. koju većina nas danas nema, tako da oni nikada ne bi intervenisali u nečem za šta znaju da Poslanik a.s. prima od Allaha, sprovodeći Njegov zakon i pravdu. Pa kako bi, s tim u vidu, ashabi i pomisli da su oni milostiviji od samog Resulullaha a.s. 
U tim predajama, također, se navodi da je Poslanik a.s. čitavo pleme Beni Kurejza vodio do Medine i zatočio ih u kući Bint-El Haris. Čovjek koji ima imalo pameti neka malo razmisli da li bi stvarno Poslanik a.s. mogao da učini jedan takav korak , da čitavo pleme koje je brojalo oko 5.000 ljudi, žena i djece i koji su živjeli udaljeni od Medine šest sati hoda vodi i zatoči u kući. (Kako je moguće smjestiti toliki broj ljudi u jedan prostor s obzirom na činjenicu da je najveća građevina u Medini bila Poslanikova a.s.džamija, a nijedna kuća nije bila veća nego li današnje kuće? Pa neka mi neko objasni kako smjestiti toliki broj ljudi u jedan tako mali prostor kao što je bila kuća Bint-El Haris). Također, još jedna mala opaska: u plemenu je bio veliki broj starih ljudi, žena i djece, što znači da umjesto šest sati hoda trebalo bi im najmanje deset i više sati, pa razmislite zašto bi Milost svim svijetovima a.s. želio maltretirati ove ljude, šta je bio cilj? Iako ima predaja da je Poslanik a.s.odvojio žene i djecu u kuću Usame Ibn Zeida r.a., međutim i ovo ne mijenja činjenicu da je ova predaja netačna.

Pažljivo čitajući navedenu knjigu, zapazićete da se prenosi kako je Poslanik a.s.naredio da se iskopaju jame u centru Medine, odnosno na medinskoj pijaci, da bi se bacila njihova ubijena tijela u tu "masovnu grobnicu". Pa koje li logike?-pitam se. Zašto da se uništi centar ekonomije (pošto je pijaca bila glavni ekonomski centar Medine). Čak, i da sve to ostavimo po strani, zar bi Poslanik a.s. izložio stanovništvo Medine bolestima i zarazi ?

Sljedeća stvar koja je vezana za ovu predaju, a koja mi je bila posebno čudna, jeste da je Poslanik a.s. navodno naredio da se svi dječaci pregledaju, u smislu utvrđivanja njihove punoljetnosti, pa su tako pregledani njihovi intimni dijelovi, kako bi se utvrdilo da li su se pojavile malje na tim dijelovima tijela, kao znak njihove punoljetnosti. I tako, sve na koje su naišli da su punoljetni Poslanik a.s. je naredio da ih ubiju bez suđenja, bez ispitivanja da li su učestvovali u borbi ili ne. Ovaj autor i njegovi simpatizeri sigurno pišu i govore o nekom koga mi ne poznajemo, a ne o našem voljenom Resulullahu a.s.. Nije to Njegov a.s. put, to što se prenosi u ovoj predaji aludira više na četnicki način provjere u toku rata u Bosni (pregledanje intimnih djelova tijela da se vidi koje osunećen a ko ne, kao znak pripadnosti Islamu). Pa kako bi Poslanik a.s. dopustio gledanje avreta bez obzira o kome se radi.

Samo se pitam zašto niko od vehabija nije prenio ovaj hadis u verziji od Hamid Ibn Zindživina, u kojoj je on tvrdio da broj ubijenih jevreja nije bio viši od 40 ratnika.

Ibn Ishak je neprihvatljiv kao prenosilac hadisa i sve njegove predaje oko ovog događaja su daif-slabe. Imam Malik je, čak, govorio o njemu da je on dedžal nad dedžalima, uz opasku da je Imam Malik živio u njegovom vremenu i u istom mjestu gdje i Ibn Ishak.
Imam Ahmed je govorio o njemu:- Ibn Ishak je došao u Bagdad i nikako nije vodio brigu od koga prenosi hadise.
Hišam Ibn Urva je rekao:- Ibn Ishak je lažac i njegova tvrdnja da je prenosio hadise od moje žene-Fatime Bint El Munzir je laž, i, tako mi Allaha, nikada nju niti je vidio niti sreo.

Ibn Nedim govorio je također kako je Ibn Ishak bio nepovjerljiv i neprihvacen prenosilac hadisa.
El Zehebi i El Darakutni proglasili su ga slabim prenosiocem i rekli su da je poznat po slabim i neobičnim predajama.
Najsadržajnije je ono što je govorio El Hatib el Bagdadi o Ibn Ishaku, kada je potvrdio da on prenosi židovske predaje od židovskih prenosilaca.
Ibn Ishak je spomenuo da je u pohodu na Beni Kurejza broj poginulih izmedju 600 i 900, a jedno malo zapažanje vezano za ovaj podatak je da je zaista čudno da navodi broj izmedju 600 i 900 poginulih. Pa zar nije velika razlika u utvrdjivanju broja poginulih, u odnosu na druge predaje, gdje je broj poginulih oko 40.

Ibn Ishak je u svojim predajama o drugim bitkama uvijek navodio uz broj poginulih i njihova imena, međutim u ovom dogadjaju nije naveo nikakva imena,pa zar se to ne kosi sa njegovom praksom, kada prenosi sve ostale hadise u kojima se spominju ratni pohodi Poslanika a.s.
Ibn Ishak je u svojoj predaji spomenuo imena šehida poginulih na strani muslimana, i ovdje je zaista čudna jedna stvar. Posto u istoj predaji on navodi da su se jevreji plemena Benu Kurejza predali, pa se pitam otkud šehidi kada nije bilo borbe ni otpora od strane židova.

Jedno od možda najinteresantnijih zapažanja u Ibn Ishakovoj predaji i nekim drugim predajama vezano za ovaj događaj je kako su židovi oslikani kao žrtve (ono što židovi inače svijetu plasiraju da su oni žrtve holokausta u svakom vremenu i situaciji). Pa se zaista pitam da li su židovi, kako oni kažu toliko bili jaki, da bi pobjedili muslimane da ih nisu izdale Kurejšije i pleme Gatafan. Do te mjere je Ibn Ishak opisao hrabrost i situaciju židova koji ni po koju cijenu nisu odustajali od svoga vjerovanja, da su se njihove vođe žrtvovale vlastitim životima za njihovu vjeru, a jedan od njih Hujej Ibn Aktab je čak i tada bio toliko hrabar da je veoma loše govorio o Poslaniku a.s. Također, spominje kao primjer i El Zubejra el Kurazija koji je imao priliku da preživi, ali vratio se da pogine zajedno sa njegovom braćom iz plemena Benu Kurejza. U ovoj predaji se navodi, također, da su židovi bili uvjereni u njihovu pobjedu, ali pošto je došla subota, dan koji oni veličaju oni su odustali od borbe i čitavu noć su proveli u molitvi i iscitavanju Tevrata. I pored sve te hrabrosti i sposobnosti, jadni židovi završili su kao žrtve u iskopanim jamama na medinskoj pijaci. Koji holokaust( Aušvic toga vremena).
Ako pogledamo u lance prenosilaca u predajama od Ibn Ishaka,Ibn Sada i El Wakidija, a to su prenosioci od kojih su vehabije prepisivale predaju o ovom dogadaju, zapažamo sljedeće:

U lancima prenosilaca neizostavno se spominju židovi koji su „primili Islam“, a bili su svjedoci događaja i osjetili bol gubitka svojih vođa i pokušali dramatično opisati situaciju Benu Kurejza. U lancima prenosilaca nailazimo na sljedeća imena:
El-Musevvir Ibn Rif'aa el Kurazi,
Saleba Ibn Malik el Kurazi,
Atija el Kurazi,
Muhamed Ibn Kab el Kurazi.

P.S
Među najboljim istraživanjima vezano za ovaj slučaj u našoj povijesti je istraživanje od Dr. Adnana Ibrahima, pa bi vam preporučio da ga čitate.
Moj fokus je bio naročito na Ibn Ishaka posto većina vehabistickih pisaca sire i istorije uzimaju njega kao glavni izvor informacija u području sire, i kao primjer navodim knjigu "Zapecaceni dzennetsi- dzehennemski - napitak".

Edited by superhik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Neda mi se citati copy paste kilometarske tekstove. Jeste poslanik a.s napao benu kurejza jer su ih nakon sporazuma napali i iskoristili priliku da zatru trag muslimanima a to je bila kuliminacija koja je trajala par godina vec. Bitka na hendeku je bila u pitanju.

Ratna izdaja se svugdje kaznjava smrcu. Neko orijentalisti i sufije jednostavno hoce razabrati sta njima pase a sta ne pase i njihovom dusama pa onda ovakve slucajeve diskredituje.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,064
  • Total Posts
   378,368
×
×
 • Create New...