Jump to content
bull

Mevlud - proslava Poslanikovog, saws, rodjenja

Recommended Posts

[quote name='doktoraider' timestamp='1332154478' post='451669']
Kaže imam Šafija: Nikad se nisam raspravljao s učenim a da nisam pobjedio, a nikad se nisam raspravljao s neučenim a da nisam izgubio. I zaista je tako. Subhanaallah. Onom koji ne zna džaba čovjek govori argumente... govori mu ono šta je rekao Allah subhanehu ve teala i Njegov Poslanik sallalllahu alejhi ve sellem a on dolazi s istim tim riječima, argumentima koje su protiv njega i smatra da mogu hadisi biti kontradiktorni između sebe. Ovakvu raspravu bi mogao razumjeti da je na jednoj strani musliman a na drugoj strani kršćanin npr, pa ovaj uzima argumente iz Kurana i hadisa, a ovaj iz Biblije vadi riječi koje se suprostavljaju s Kuranskim tekstom, ili hadiskim. Dok ovako.. ja ti kažem šta kaže Allahov Poslank sallallahu alejhi ve sellem i napišem ti govor uleme po nekom pitanju a ti mi kažeš ne nije to tako, i isti onaj argument pokušavaš nasukati na svoje korito. to je stvarno besmisleno i treba se bojati Allaha jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ko na mene slaže namjerno neka sebi pripremi mjesto u vatri." To što ti govoriš nikad niko od uleme ehli-sunneta nije rekao. Izvini :( !

ako je tako, je te pitam šta je onda po tebi novotarija (u šerijatskom smislu) i kad se kaže novotarija, osnova je da se misli u šerijatskom smislu a ne terminološkom?

I znaj dragi moj brate da su novotari nastali i sekte se počele formirati zbog slabog razumjevanja arapskog jezika!
[/quote]
izvini, zar je ovaj hadis gore pogrešno napisan....?????

prenosi ga Muslim......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kada je u pitanju stav šerijatske uleme prema bid’atu, tu postoje podijeljena mišljenja, na osnovu čega su se isprofilirala dva potpuno različita stava.[b]Prva grupa[/b] šerijatske uleme su oni koji bilo koju vrstu bid’ata (bio on pozitivan ili negativan) smatraju, generalno, negativnim i zabranjenim. U tu grupu spadaju: Ibn Tejmija , Ibn Redeb El-Hanbeli i Imam Zarkasi.
Svoje mišljenje i ovakav stav oni, uglavnom, potkrijepljuju sljedećim dokazima:
U trećem ajetu sure El-Maida, Allah dž.š. kaže:
Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.
U tom smislu, ova grupa uleme se koristi i nekim hadisima Poslanika a.s., kao što su:
Ko unese nešto novo u ovu našu vjeru što joj ne pripada, to je redd (tj. to se odbacuje) (Buharija i Muslim)
Ko uradi nešto sto nema osnove u vjer,i to je redd.
Svaki bid’at je zabluda i svaka zabluda propadne u vatri.
Svemu ovome oni pridodaju i govor Ibn Mes’uda, gdje se kaže: Samo slijedite i ne uvodite novotarije, pošto nam je vjera dovoljna. Također, prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao: U svakoj godini koja prođe ljudi oživljavaju sve više bid’ata, a usmrćuju sve više sunneta, sve dok bid’at u potpunosti ne zaživi, a sunnet izumre.’’


[b]Druga grupa[/b] šerijatske uleme u koju spadaju: Imam Šafija, Ibn Hazm, Ibn El-Dževzi, Ibn El-Esir, Imam Gazali , Imam Nevevi, Imam Sujuti, Ibn Hadžer El-Askelani, El-‘Iz ibn Abde-s-Selam, Ibn Abdin El-Zerkani i El-Karafi, kao i mnoga druga ugledna ulema iz sva četiri mezheba, imaju sasvim drugačije stajalište po pitanju bid’ata (novotarije u vjeri). Ova grupa ne samo da tvrdi kako postoji i pohvalni bid’at, već postoji i bid’at čije uvođenje u vjeru predstavlja strogi farz. Oni smatraju da se sve ovo ne kosi sa značenjem pomenutog ajeta iz sure El-Maide, pošto su postavili strogi uslov da bid’at koji se uvodi, mora da bude baziran na šerijatu i da se ne kosi sa postojećim islamskim propisima.
Ova ulema smatra da svi hadisi koje kao dokaze navodi prva grupa, ustvari se odnose samo na bid’ate koji se kose sa postojećim islamskim propisima. Oni, štaviše, smatraju da neki od ovih hadisa koje je prva grupa uleme prethodno navela kao dokaze, čak upućuju upravo suprotno, tj. na mogućnost uvođenja (korisnih) bid’ata u vjeru.
Kao što je npr. hadis: Ko uradi nešto sto nema osnove u vjeri to je redd (tj. to se odbacuje). Ako pažljivo posmatramo ovaj hadis razumjet ćemo da je Poslanik a.s rekao da će biti odbačen onaj bid’at koji nema osnovu u vjeri. A sada se postavlja pitanje: šta ako bid’at ima svoju osnovu u vjeri?
Na ovo će nam odgovor dati Poslanik a.s. u hadisu koji prenosi Imam Muslim:
Ko uvede u islam neku lijepu stvar, on ima nagradu za to i nagradu onoga koji to bude prakticirao nakon njega, a da se njima (tj.onima koji budu prakticirali to) ništa ne oduzima od njihove nagrade. A ko uvede u islam neku lošu stvar on ima kaznu za to, i kaznu onih koji to budu prakticirali, a da se njima ništa ne oduzme od njihove kazne.

Još dok je Poslanik a.s. bio živ desilo se da je postojao jedan ashab na koga su se drugi ashabi žalili, zbog toga što je na svakom rekjatu učio suru El-Ihlas. Kada ga je Poslanik a.s. upitao zbog čega to praktikuje, on je odgovorio da voli ovu suru, na što se Poslanik a.s. nasmijao i rekao mu: Allah te zavolio zbog ovog tvoga postupka. Poslanik a.s. je podržao ovog ashaba i nije ga prekorio zbog uvođenja bid’ata.
U jednom drugom hadisu se, također, kaže kako je Poslanik a.s. upitao hz. Bilala: O Bilale, čuo sam tvoje korake u džennetu, pa šta si ti to uradio? Hz. Bilal je odgovorio: Ja samo praktikujem da poslije svakog uzimanja abdesta klanjam dva rekjata.
Poslanik a.s. se nasmijao i nije rekao kako se tu radi o bid’atu, za kojeg nema dokaza u Kur’anu ili sunnetu.
Imam Buhari prenosi nam jedan hadis u kojem se kaže kako je jedne prilike, za vrijeme namaza, dok je Poslanik a.s. vraćajući se sa rukua učio: semi Allahu limen hamideh, jedan od ashaba iz džemata dodao: rabena leke-l-hamden kesiren tajiben mubareken fihi . Nakon završenog namaza, Poslanik a.s je upitao ko je učio i dodao onu dovu (zikr)? Kada je dotični ashab odgovorio da je on taj, Poslanik a.s je na to rekao: Vidio sam tridesetak meleka koji su žurili koji će od njih to prvi zapisati.
Iz ovoga vidimo da Poslanik a.s nije kritizirao ovog ashaba zbog učenja nekog novog zikra, nego je to pohvalio i predstavio ga kao lijep bid’at. Imam ibn Hadžer El-Askelani je rekao kako se ovaj hadis smatra dokazom da je dozvoljeno uvođenje novog zikra, koji se ne kosi sa tradicionalnim zikrom.


A Allah dragi zna najbolje...... Edited by superhik

Share this post


Link to post
Share on other sites
dragi moj superhik, pa te sve ibadete, koje si ti naveo u potpunosti imaju osnove u šerijatu! Pa naravno da ashabi Allahovog Poslanika sallallahu alejihi ve sellem nisu radili bidate.. Nije tačno da ulema koju si ti uveo podržava i smatra kako postoji "lijepa novotarija" (u kontekstu kojem ti misliš) euzubillah. Daj mi nađi knjige tih imama u kojima oni to govore, iako do douše jedna kap, od mora, prevedena je na bosanski jezik tako da ne znam gdje si ti to pročitao. Imam Ahmed (kasnije nastao hanbelijski mezheb nazvan po njemu) - cijeli svoj život dao boreći se s novotarima. Bio proganjan od strane halifa. Htjeli ga natjerati da kaže kako je Kur'an stvoren a ne Allahova riječ, dalje, imam Malik iz Medine (današnji malikijski mezheb), tukli su ga da pred kraja svog života nije moga vezati ruke u namazu od bolova i natjeravali ga da prizna razvod braka kada dodju neki ljudi i razvedu čovjeka s ženom, a oboje žele brak i ne žele razvod, naravno, on se, Allah da mu se smilovao, tome protivio jer je od šartova da možeš dati ženi razvod braka da ti ona bude žena, a ne da neko razvodi mimo volje supružnika, pa je zbog toga proživljavao velike patnje! Dalje, imam Ebu Hanife, da mu se Allah smiluje, borio se protiv razno raznih novotarija, tokom svog života bivao bičevan na putu ka Allahovom zadovoljstvu. Stoga, to ti nije istina, stojim i odgovorno tvrdim! dalje, u toj svojo listi, ne znam kako si mogao uvrstiti alima hadisa Ibn Hadžera rhm, Ibn hazma, Imama Nevevija, imama Sujutija , pa stvarno ti se čudim gdje nalaziš te citate.

da se vratim, spomenuo si primjer ashaba koji je učio suru Ihlas. U zadnje ajetu sure el-Muzzemmil Uzvišeni Allah kaže u prijevodu značenja "..a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko.." , čak danas čitam hadis da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na oba rekata sabah namza suru el-Zizal. A opće je poznato da ono što Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prećuti da je to od vjere. Tako da, sam taj argument koji si ti naveo je protiv tebe. Kako? Pa tom čim je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio znači da je postupak čist! Ko ti daje pravo da ga nazivaš novotarijom a zatim navodi vodu na svoj mlin time što kažeš "vidiš da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio to", nemoj zaboraviti da ovdje pričamo i mevludu koji je nastao izmedju 4-5 hidz stoljeca. A pogledaj šta je imam Gazalija rekao za one koji su uveli mevlud!!!!

to što govoriš za Bilala radijellahu anhu, pa i tu navodiš vodu na svoj mlin. nemoj to raditi dragi superhik. pa nisi li čuo riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se abdesti kao što sam se ja sada abdestio, a zatim ustane i klanja dva rekata, skrušeno bez nepotrebnog razmišljanja, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha." Hadis su zabilježili imami Buhari (159) i Muslim (537) u dva "Sahiha". stoga postupak koji je radio Bilal radijellahu anhu ima 100% uporište u šerijatu, zbog samo ovog hadisa, iako još ima rivajeta, od Ebu Derde radijellahu anhu, sličan metn koji je isto sahih, nalazi su u Musnedu imama Ahmeda. ali mislim da nije potrebno da dalje navodim. Stoga, opet NAVODIŠ vodu na svoj mlin! Nemoj to raditi! Šta ćeš reći Allahu subhanehu ve teala ako te upita o svemu ovome na Sudnjem danu, a imaš prilku još za života pokajati se i ne ponavljati to.

I moram te ispraviti da nije baš tako upitao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bilala: O Bilale, čuo sam tvoje korake u džennetu, pa šta si ti to uradio? - već ovako je došlo do nas da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

"Obavijesti me o tvom najboljem djelu u koje polažeš najviše nade, jer ja sam čuo tvoje korake u džennetu?’’ Bilal je odgovorio: "Allahov Poslaniče ja ne znam neko posebno djelo u koje bih mogao polagati nadu osim što poslije svakog abdesta klanjam dva rekata dobrovoljnog namaza.’’ (Buharija i Muslim)

Što se tiče ovog zikra u povratku s rukua nakon riječi imama Semiallahu limen hamideh, pa to je opšte poznato da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: Hamed kesiran tajiben mubaraken fih! Hadis se nalazi kod imama Buharije a ovaj zikr je zabilježen u Hisnul Muslimu, Said al Kahtani, strana 24. i naravno, još ćeš ti naći vjerodostojnih zikrova, od Poslanika sallalahu alejhi ve sellem. Stoga, dotični ashab nije radio nikakvu inovaciju što nije niko prije uradio, odnosno, što nije Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio! e to je belaj! Što ti ovdje predstavljaš ljudima kako može proći svašta, samo nek se spominje Allah, nek se nešto "uči" itd. Ne prijatelju! Nije tako. pitam te: pa ko je taj ko može mimo Allaha subhanehu ve teala nešto propisati! To je strahota zamisliti, tako mi Allaha! Allah je naš Gospodar, i mi Njemu robujemo, a nije ovo nikakva igra, kako to neki žele prikazati. Kad vidim šta pojedini ljudi pišu i kako tumače islam, molim Allaha da budemo daleko od toga.

Na kraju, ne planiram ti više inšaallah pisati jer smatram da sam dovoljno već rekao. Nemoj braniti svoje mišljenje već nastojmo svi da zadovoljimo Allaha tebarake ve teala. Evo već par dana ovdje se rapsravljamo dali je validan postupak kad neko dođe s njim nakon 400 godina od smrti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (u ovom slučaju Mevlud i slične problematike). Ti pokušavaš nešto provući ovdje, kako si i ashabi činili novotarije itd. Evo sad sam ti demantirao ovo, i demantiraće ti uvijek, bilo ko, te nebuloze, ko kod dođe snjima, ne zbog toga što je neko riječit, već zbog toga što je ovo Allahova vjera i On tebarake ve teala je dao dokaza i u nama samima - šta je prava vjera.

završit ću ti s ovim pa razmisli ti, i svaki onaj ko misli da je islam neka igra.. neka "nauka" kako scooby kaže.. spominje da je dozvoljeno u tim nekim situacijama da žena bude odvijene itd. Pa to je grijeh veći govoriti nego da žena zaista bude odvijena. A nakon da žena ne klanja, znaj scooby, ne postoji veći grijeh za nju osim da ne bude pokrivena.

Molim Allaha da od ovih rijei bude dobra za sviju nas:

Od Abdullaha b. Amra r.a., stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Moj ummet će snaći ono što je snašlo jevreje - sinove Israilove, stopu po stopu, pa ako se među nemuslimanima nađe neko ko će javno počiniti blud sa svojom majkom – naći će se neko iz moga ummeta ko će učiniti isto to. Jevreji su se podijelili na 72 grupacije i sekte, a moj ummet će se podijeliti na 73 grupacije i sekte. Sve će ići u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana! Bi rečeno: Koja je to spašena skupina muslimana o Allahov Poslaniče? Reče: Spašena skupina muslimana su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi!" (Hasen. Sunen Tirmizi, br.2641.)

pošto je tema mevlud pitam te, da li su Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi bili na mevludu?

Sve što sam pogriješio je od mene a sve što sam rekao istinu je od Allaha.
Allah najbolje zna. Edited by doktoraider

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' timestamp='1332168790' post='451691']
dragi moj superhik, pa te sve ibadete, koje si ti naveo u potpunosti imaju osnove u šerijatu! Pa naravno da ashabi Allahovog Poslanika sallallahu alejihi ve sellem nisu radili bidate.. Nije tačno da ulema koju si ti uveo podržava i smatra kako postoji "lijepa novotarija" (u kontekstu kojem ti misliš) euzubillah. Daj mi nađi knjige tih imama u kojima oni to govore, iako do douše jedna kap, od mora, prevedena je na bosanski jezik tako da ne znam gdje si ti to pročitao. Imam Ahmed (kasnije nastao hanbelijski mezheb nazvan po njemu) - cijeli svoj život dao boreći se s novotarima. Bio proganjan od strane halifa. Htjeli ga natjerati da kaže kako je Kur'an stvoren a ne Allahova riječ, dalje, imam Malik iz Medine (današnji malikijski mezheb), tukli su ga da pred kraja svog života nije moga vezati ruke u namazu od bolova i natjeravali ga da prizna razvod braka kada dodju neki ljudi i razvedu čovjeka s ženom, a oboje žele brak i ne žele razvod, naravno, on se, Allah da mu se smilovao, tome protivio jer je od šartova da možeš dati ženi razvod braka da ti ona bude žena, a ne da neko razvodi mimo volje supružnika, pa je zbog toga proživljavao velike patnje! Dalje, imam Ebu Hanife, da mu se Allah smiluje, borio se protiv razno raznih novotarija, tokom svog života bivao bičevan na putu ka Allahovom zadovoljstvu. Stoga, to ti nije istina, stojim i odgovorno tvrdim! dalje, u toj svojo listi, ne znam kako si mogao uvrstiti alima hadisa Ibn Hadžera rhm, Ibn hazma, Imama Nevevija, imama Sujutija , pa stvarno ti se čudim gdje nalaziš te citate. [/quote]

ja i nisam govorio o djelima koja nemaju osnove u šerijatu, da si čitao malo bolje vidio bi to....djela koja su suprotna šerijatu uopće nisu upitna....govorima o ''bidatima'' koji nisu u suprotnosti sa šerijatom....bar sam ja tako razumio....

pa ipak Omer r.a. je spomenuo riječ ''bidat'' u toj predaji, zar ne.....o tom kontekstu bidata i ja govorim.....

primjeri koje ti navodiš za ibn Henbela i imama Ahmeda su očigledno suprostavljeni šerijatu, naravno da ti velikani nisu podlegli takvom jednom pritisku.....

Za one koje žele da dobiju vise informacija neka čitaju knjige El bejan lima jesgal el-ezhan, autora šejha Ali Duma i djelo El bida el-hasana(Pohvalni bid’at) čiji je autor Isa El-Hamiri....evo to su neka djela, ne znam samo priznaje li tvoj šejh ove autore.... :mail:

[quote]
da se vratim, spomenuo si primjer ashaba koji je učio suru Ihlas. U zadnje ajetu sure el-Muzzemmil Uzvišeni Allah kaže u prijevodu značenja "..a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko.." , čak danas čitam hadis da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio na oba rekata sabah namza suru el-Zizal. A opće je poznato da ono što Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i prećuti da je to od vjere. Tako da, sam taj argument koji si ti naveo je protiv tebe. Kako? Pa tom čim je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio znači da je postupak čist! Ko ti daje pravo da ga nazivaš novotarijom a zatim navodi vodu na svoj mlin time što kažeš "vidiš da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odobrio to", nemoj zaboraviti da ovdje pričamo i mevludu koji je nastao izmedju 4-5 hidz stoljeca. A pogledaj šta je imam Gazalija rekao za one koji su uveli mevlud!!!![/quote]

ali taj ashab je to počeo raditi iako to nije radio Poslanik a.s., znači uveo je neku praksu koju Poslanik a.s. nije praktikovao.....jest Miljenik s.a.w.s. je to svojim postupkom odobrio, ali činjenica stoji i dalje da je tu praksu (koja nije ni u kom slučaju suprotna šerijatu) uveo ovaj dotični mladić....da ga Allah dragi nagradi....

ja ne pričam o mevludu već o novotarijama.....novotarijama koje nisu u nesuglasju sa šerijatom....

kako ti sada paše Gazali i citiraš ga u ovom slučaju, a za masu drugih slučajeva ćete reći da je on sufija......nemojte biti nedosljedni......

dakle, ne zanima me mevlud kao cjelina, ja govorim o tome da se na mevludima uče salavati i drugi šerijatski potvrđeni zikrovi.....jel tebi to smeta.....

[quote]

to što govoriš za Bilala radijellahu anhu, pa i tu navodiš vodu na svoj mlin. nemoj to raditi dragi superhik. pa nisi li čuo riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se abdesti kao što sam se ja sada abdestio, a zatim ustane i klanja dva rekata, skrušeno bez nepotrebnog razmišljanja, biće mu oprošteno ono što je predhodilo od grijeha." Hadis su zabilježili imami Buhari (159) i Muslim (537) u dva "Sahiha". stoga postupak koji je radio Bilal radijellahu anhu ima 100% uporište u šerijatu, zbog samo ovog hadisa, iako još ima rivajeta, od Ebu Derde radijellahu anhu, sličan metn koji je isto sahih, nalazi su u Musnedu imama Ahmeda. ali mislim da nije potrebno da dalje navodim. Stoga, opet NAVODIŠ vodu na svoj mlin! Nemoj to raditi! Šta ćeš reći Allahu subhanehu ve teala ako te upita o svemu ovome na Sudnjem danu, a imaš prilku još za života pokajati se i ne ponavljati to.

I moram te ispraviti da nije baš tako upitao Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Bilala: O Bilale, čuo sam tvoje korake u džennetu, pa šta si ti to uradio? - već ovako je došlo do nas da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

"Obavijesti me o tvom najboljem djelu u koje polažeš najviše nade, jer ja sam čuo tvoje korake u džennetu?’’ Bilal je odgovorio: "Allahov Poslaniče ja ne znam neko posebno djelo u koje bih mogao polagati nadu osim što poslije svakog abdesta klanjam dva rekata dobrovoljnog namaza.’’ (Buharija i Muslim)

Što se tiče ovog zikra u povratku s rukua nakon riječi imama Semiallahu limen hamideh, pa to je opšte poznato da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio: Hamed kesiran tajiben mubaraken fih! Hadis se nalazi kod imama Buharije a ovaj zikr je zabilježen u Hisnul Muslimu, Said al Kahtani, strana 24. i naravno, još ćeš ti naći vjerodostojnih zikrova, od Poslanika sallalahu alejhi ve sellem. Stoga, dotični ashab nije radio nikakvu inovaciju što nije niko prije uradio, odnosno, što nije Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio! e to je belaj! Što ti ovdje predstavljaš ljudima kako može proći svašta, samo nek se spominje Allah, nek se nešto "uči" itd. Ne prijatelju! Nije tako. pitam te: pa ko je taj ko može mimo Allaha subhanehu ve teala nešto propisati! To je strahota zamisliti, tako mi Allaha! Allah je naš Gospodar, i mi Njemu robujemo, a nije ovo nikakva igra, kako to neki žele prikazati. Kad vidim šta pojedini ljudi pišu i kako tumače islam, molim Allaha da budemo daleko od toga.[/quote]

eto taj hadis za Bilala koji si ti naveo nisam znao......tamam, do mene je....

a što se tiče drugog hadisa vezno za ruku, zar ti negiraš da je taj dio učenja dodao ovaj ashab, a u hadisu (kojeg još prenosi Buhari) se jasno kaže da je ovaj ashab dodao dio zikra....ne razumijem, jel stvarno to negiraš.....????

[quote]

Na kraju, ne planiram ti više inšaallah pisati jer smatram da sam dovoljno već rekao. Nemoj braniti svoje mišljenje već nastojmo svi da zadovoljimo Allaha tebarake ve teala. Evo već par dana ovdje se rapsravljamo dali je validan postupak kad neko dođe s njim nakon 400 godina od smrti Poslanika sallallahu alejhi ve sellem (u ovom slučaju Mevlud i slične problematike). Ti pokušavaš nešto provući ovdje, kako si i ashabi činili novotarije itd. Evo sad sam ti demantirao ovo, i demantiraće ti uvijek, bilo ko, te nebuloze, ko kod dođe snjima, ne zbog toga što je neko riječit, već zbog toga što je ovo Allahova vjera i On tebarake ve teala je dao dokaza i u nama samima - šta je prava vjera.

završit ću ti s ovim pa razmisli ti, i svaki onaj ko misli da je islam neka igra.. neka "nauka" kako scooby kaže.. spominje da je dozvoljeno u tim nekim situacijama da žena bude odvijene itd. Pa to je grijeh veći govoriti nego da žena zaista bude odvijena. A nakon da žena ne klanja, znaj scooby, ne postoji veći grijeh za nju osim da ne bude pokrivena.[/quote]

ne znam šta si demantirao, ali hajde neka i bude......

mislim da ima fetva šejha Karadavija kad je dozvoljeno u po meni (Allah zna najbolje) ekstremnimm slučajevima da žena bude otkrivena.....to naravno nije pravilo, opće šerijatsko pravilo je da žena ostavlja otkrivene samo spoljašnje dijelove tijela (sad tu ima dvojbi ali nije tema)....

ima veći grijeh od nepokrivanja, veći je grijeh npr. da je ohola ili da zavidi.....pokrivena a ohola, koja je to zabluda i zamka....

[quote]

Molim Allaha da od ovih rijei bude dobra za sviju nas:

Od Abdullaha b. Amra r.a., stoji da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Moj ummet će snaći ono što je snašlo jevreje - sinove Israilove, stopu po stopu, pa ako se među nemuslimanima nađe neko ko će javno počiniti blud sa svojom majkom – naći će se neko iz moga ummeta ko će učiniti isto to. Jevreji su se podijelili na 72 grupacije i sekte, a moj ummet će se podijeliti na 73 grupacije i sekte. Sve će ići u džehennemsku vatru izuzev jedne grupe muslimana! Bi rečeno: Koja je to spašena skupina muslimana o Allahov Poslaniče? Reče: Spašena skupina muslimana su oni koji budu na onome na čemu sam ja i moji ashabi!" (Hasen. Sunen Tirmizi, br.2641.)

pošto je tema mevlud pitam te, da li su Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi bili na mevludu?

Sve što sam pogriješio je od mene a sve što sam rekao istinu je od Allaha.
Allah najbolje zna.
[/quote]

isto pitanje za tebe: da li je Poslanik a.s. klanjao teravih 20 rekata u džematu tokom čitavog ramazana..???

ili da li je Poslanik a.s. sakupio Kur'an u jednu knjigu????

ili da li je Poslanik a.s. učio dva ezana za džumu namaz...???

za tebe dva provokativna pitanja (ne s ciljem da te uvrijedim, već sa ciljem da isprovociram da malo šire gledaš i da prihvatiš da u nekim stvarima može biti više mišljenja):

1. da li je bidat ibn Tejmijino učenje fatihe od sabaha do izlaska sunca, kako se prenosi u knjizi ''El Alam el Alija fi Menakib Ibn Tejmija'' od hafiza Omer El-Bazara, jer takvo učenje nije zabilježeno u hadisima

2. da li je dozvoljeno učiti npr. 150 puta dnevno neki zikr ako se u hadisu spominje 100 puta učenje tog zikra u toku dana kao praksa Poslanika a.s. Edited by superhik

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote]ja i nisam govorio o djelima koja nemaju osnove u šerijatu, da si čitao malo bolje vidio bi to....djela koja su suprotna šerijatu uopće nisu upitna....govorima o ''bidatima'' koji nisu u suprotnosti sa šerijatom....bar sam ja tako razumio....[/quote]

Stani, pa sada čak ni po tvojoj definiciji ovo nema smisla. Ti ovdje hoćeš da ubjediš mene i ostale kako postoje lijepi bidati? Stvari koje imaju neke veze s vjerom ali nisu se radili u prvim generacijama islama! to je tvoja defenicija! - Međutim ovdje si mi spomenuo stvari koje su radili ashabi sa Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem.

[quote]
Za one koje žele da dobiju vise informacija neka čitaju knjige El bejan lima jesgal el-ezhan, autora šejha Ali Duma i djelo El bida el-hasana(Pohvalni bid’at) čiji je autor Isa El-Hamiri....evo to su neka djela, ne znam samo priznaje li tvoj šejh ove autore....
[/quote]

izvini,a ko su ti ovi? :D

"ali taj ashab je to počeo raditi iako to nije radio Poslanik a.s., znači uveo je neku praksu koju Poslanik a.s. nije praktikovao.....jest Miljenik s.a.w.s. je to svojim postupkom odobrio, ali činjenica stoji i dalje da je tu praksu (koja nije ni u kom slučaju suprotna šerijatu) uveo ovaj dotični mladić....da ga Allah dragi nagradi..."

jesam ti malo prije naveo ajet iz sure Muzzemmil ?

[quote]kako ti sada paše Gazali i citiraš ga u ovom slučaju, a za masu drugih slučajeva ćete reći da je on sufija......nemojte biti nedosljedni......[/quote]

kaže imam Malik; od svakog se odbija osim ovog u kaburu (mislevći na Poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je držao ders u Haremu - Medini)

[quote]a što se tiče drugog hadisa vezno za ruku, zar ti negiraš da je taj dio učenja dodao ovaj ashab, a u hadisu (kojeg još prenosi Buhari) se jasno kaže da je ovaj ashab dodao dio zikra....ne razumijem, jel stvarno to negiraš.....????[/quote]

a da ja tebe nešto pitam? jel ti negiraš da je to Poslanik sallalahu alejhi ve sellem učio? dobro, to je jasno. međutim, šta misliš ko je koga podučavao? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ljude ili .. neću ni reći, međutim, tako ispada po tvojoj tvrdnji.

[quote]mislim da ima fetva šejha Karadavija kad je dozvoljeno u po meni (Allah zna najbolje) ekstremnimm slučajevima da žena bude otkrivena.....to naravno nije pravilo, opće šerijatsko pravilo je da žena ostavlja otkrivene samo spoljašnje dijelove tijela (sad tu ima dvojbi ali nije tema)....

ima veći grijeh od nepokrivanja, veći je grijeh npr. da je ohola ili da zavidi.....pokrivena a ohola, koja je to zabluda i zamka....[/quote]

gdje je ta fetva? nadji mi je. iako sjesti se izjave imama Malika, što sam gore citirao. Znači, "mi" odbijamo neke stvari ČAK i od Ibn Tejmijje. Možeš li vjerovati :) ? hehe. jest, jer postoji nešto, pored svih zlatnih riječi što se suprostavlja šerijatskom tekstu, oko toga da će Džehennem nestati. Poznato ti je to ja mislim? Naravno, da su Džennet i Džehennem vječni i nikad neće nestati. - dalje, moraš reći koja je to extremna situacija. Znam da si ovo rekao kako bi sebe sačuvao. Međutim, pitaj scoobya našta on misli pa mu odgovori.

[quote]
isto pitanje za tebe: da li je Poslanik a.s. klanjao teravih 20 rekata u džematu tokom čitavog ramazana..???
[/quote]


[quote]ili da li je Poslanik a.s. učio dva ezana za džumu namaz...???[/quote]

Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Ko od vas poživi, vidjeće mnoga razilaženja, pa se čvrsto držite moga sunneta i sunneta pravednih halifa. Toga se držite kao kutnjacima (neki kažu da je značenje - očnjacima)" Hadis je sahih, a bilježi ga Tirmizi u Sunenu od Irbad ibn Sarije. K tome dodaj da se Omer, radijallahu 'anhu, ubraja u pravedne halife i ulazi u značenje hadisa po idžmau učenjaka ehli sunneta.

to ti je npr stvar u kojoj se "ne zateže". Pa nismo "mi" sad tako extermni kako ti misliš. :)

svi učenjaci se slažu da je sunnet klanjati 8 rekata. tako je došlo u hadisu kod Ajše, međutim, nije došla zabrana za više.

EDIT: i da ti ne ostanem dužan za ezan. Sto se tiče ezana moramo vidjeti zašto ga je Omer uveo i zašto je ezan propisan? Ezan je propisan kao poziv i u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se učio, ne samo kao poziv za namaz, nego recimo prije zore, kao znak za sehur, nekad kao poziv u džamiju zbog važne obavijesti, poziva u džihad i sl. U vrijeme Omera, adijallahu anhu se džemat proširio, a i obaveze... pa su ljudi počeli kasniti na hutbu i na džumu, pa je Omer predložio da se uči jedan ezan prije nastupa vakta kako bi ljude podsjetio na džumu i hutbu.

[quote]ili da li je Poslanik a.s. sakupio Kur'an u jednu knjigu????[/quote]

šta hoćeš sad s ovim reći? da je štampanje mushafa u Medini novotarija? ti baš brkaš stvari. opet ću ti reći, pa nismo "mi" tolike babaroge :D

[quote]
1. da li je bidat ibn Tejmijino učenje fatihe od sabaha do izlaska sunca, kako se prenosi u knjizi ''El Alam el Alija fi Menakib Ibn Tejmija'' od hafiza Omer El-Bazara, jer takvo učenje nije zabilježeno u hadisima
[/quote]


ovo mi moraš naći s dokazom. to tada ti ništa ne mogu reći. znači, ostaje otvoreno.

[quote]da li je dozvoljeno učiti npr. 150 puta dnevno neki zikr ako se u hadisu spominje 100 puta učenje tog zikra u toku dana kao praksa Poslanika a.s.[/quote]

evo navest ću ti jedan hadis pa ti sad skontaj:

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: „Ko u jednom danu 100x kaže: La ilahe illallah vahdehu la šerike leh; lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli šej'in kadir“ – kao da je deset robova oslobodio, 100 dobrih djela će mu biti upisano, a 100 loših će mu biti obrisano, i niko ne može bolju stvar uraditi izuzev onoga ko više puta izgovori la ilahe illallah!“ (Muvetta', br.488.; Muttefekun 'alejh)

znači, nije ograničeno! Zikri koliko ti jezik može. Međutim nemoj samo uvoditi formu, pa se početi ljuljati, u kolo itd.

Hočemo li i dalje ili možemo stati? jel dosta? Edited by doktoraider

Share this post


Link to post
Share on other sites
sinoc a evo upravo i nocas sam prisustvovao predavanju Benjamina Idriza.. i opet je covjek rekao, a ja ga veoma dobro razumio, da je islam oslobadjanje..
Da za svaki period Kuran ima drukcije znacenje, da je to univerzalna vjecna knjiga.. Da se ajeti ne trebaju doslovno shvatati. nego da se trebaju izucavati godinama, stoljecima...
Dok se mi ovamo borimo da islam prikazemo u najboljem svjetlu, kao sto je nocas bila konferencija protiv rasizma i glavna tema islamofobija. gdje su iz ostale dvije religije prisustvovali najvisi duznosnici, takodjer iz politickog zivota Austrije i obican puk. I taj napor da njima objasnimo umjerenost, da nismo ekstremni i da se uklapamo bolje nego oni u demokratiju..


A ovamo sa druge strane neki se trude sve to zakomplicirati i prestrasiti narod

Share this post


Link to post
Share on other sites
dodji kod mene na kahvu kad dodjes u Bih ako zelis da popricamo o ovim stvarima. Nije sve tako crno, kako to neko predstavlja ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
[quote name='doktoraider' timestamp='1332197409' post='451743']
dodji kod mene na kahvu kad dodjes u Bih ako zelis da popricamo o ovim stvarima. Nije sve tako crno, kako to neko predstavlja ;)
[/quote]
Na kahvu cu doci aBd ali ne iz ovih razloga :)

nego da rezimiramo, previse smo usli u polemiku, sto je po meni nepotrebno, niti je mjesto za ovakve rasprave.. Ja cu se povuci sa teme a i ostalim bih savjetovao povlacenje.. jer o nazivu teme je dovoljno receno..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,065
  • Total Posts
   378,372
×
×
 • Create New...