Jump to content
ne_znam_ko_sam

Svinjska gripa

Recommended Posts

sacekajte drugi val decki ... prvi val je proso to se haman i neracunaju gubici ... al da Bog dragi da da ga nebude ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
drugi virus i val bi mogao biti dobro kazes zesci i smrtonosniji za mnogo vise naroda,ee sad je samo pitanje koju ce zivotinju okrivit i ubrizgat virus i pustit u promet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
mislim da se je sve oko te gripe pretjeralo.. to uopste i nije toooliko opasno koliko su uzvikali.. Cccc.. [img]http://forum.cazin.net/public/style_emoticons/default/an.gif[/img]

Share this post


Link to post
Share on other sites
[color=#999999][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b][url="http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=publikacija&id=01.01.04"]DNEVNI AVAZ[/url], BR.5167, STR.12, 26/01/2010[/b][/size][/font][/color]
[color=#000000][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b]Cjepivo protiv nove gripe ipak dolazi u BiH[/b][/size][/font][/color]
[b][size=6][color=#0000cd][b]Ministarstva ne odustaju od naručenih vakcina[/b][/color][/size][/b]
[color=#000000][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b]Autor(i):[/b] [url="http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=autor&id=2733"]E.HALAĆ[/url][/size][/font][/color]

[color=#000000][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b]Epidemiološka situacija u BiH je dobra i bilježe se tek sporadični slučajevi obolijevanja od svinjske gripe. I dalje je postotak umrlih i oboljelih od nove gripe manji nego od sezonske. Iako većina zemalja u svijetu otkazuje narudžbe vakcina protiv virusa H1N1 i pokušava se riješiti ranije kupljenih doza, ministarstva zdravstva oba bh. entiteta ne odustaju od dogovorene tranše od ukupno 60.000 njih. Nije sve gotovo Upornost da dobiju ove količine vakcina pravdaju sumnjama da gripa nije definitiv...[/b][/size][/font][/color]

[color=#000000][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][url="http://www.idoconline.info/digitalarchive/public/index.cfm?fuseaction=serve&ElementId=669898"]http://www.idoconlin...lementId=669898[/url][/size][/font][/color]
[color=#000000][font=Helvetica, Arial, sans-serif][size=3][b] [size=6][color=#0000cd]Bačeno pola miliona maraka za gripu H1N1[/color][/size][/b]
[/size][/font][/color][b] 28.09.2011 Dževad Ljubijankić[/b]

[left][color=#526EA6][b][color=#000000][size=3][img]http://www.cazin.net/wp-content/uploads/2011/09/septembar2011_vakcina_h1n1_510700076-300x195.jpg[/img][/size][/color]
[color=#000000][size=3]Rok trajanja istječe u oktobru[/size][/color]
[color=#000000][size=3]Od 60.000 vakcina protiv pandemijske gripe H1N1 koje su resorna ministarstva platila nešto više od pola miliona KM, nije upotrijebljena nijedna. Rok trajanja im istječe krajem oktobra, pa su ih nadležne službe primorane uništiti, što će također biti plaćeno, potvrđeno je “Dnevnom avazu” u Institutu za zaštitu zdravlja RS (IZZZ).[/size][/color]
[color=#000000][size=3][b]Izvoz cjepiva[/b][/size][/color]
[color=#000000][size=3]U našoj državi nema preduzeća koja se bave uništavanjem ove vrste medicinskog otpada, pa se za sada razmatra izvoz cjepiva u Austriju na spaljivanje. Nema potvrde o tačnom iznosu novca koji će u ove namjene utrošiti RS i FBiH, tačnije naručioci vakcina, a prema tek preliminarnoj računici resornih ministarstava, za 60.000 doza cjepiva ili 300 kilograma medicinskog otpada potrebno je izdvojiti oko 1.000 maraka. No, to nije sve.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]Ta je cifra samo osnovna cijena otpada po kilogramu (do 2,5 KM), dok se transportne usluge, PDV i način na koji ove usluge tretira Austrija tek računaju i višestruko će povećati tu cijenu.[/size][/color]
[color=#000000][size=3][b]Kratak rok[/b][/size][/color]
[color=#000000][size=3]Rok trajanja poručenim vakcinama bio je godinu i po. To je, kako su nam objasnili u IZZZ RS, prosječna dužina roka vakcine protiv gripe. I u Zavodu za javno zdravstvo FBiH (ZZJZ) kažu da će se prilikom uništavanja ovih vakcina provesti postupak kao i kod svakog drugog medicinskog otpada.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]- To je komercijalna usluga i to će koštati. Za sada se ne može govoriti o cijeni. Mi nemamo kapaciteta za tu vrstu spaljivanja, a dosadašnja praksa je bila da se bolnički otpad šalje u Austriji ili Njemačku – kažu u ZZJZ.[/size][/color]

[color=#000000][size=3][url="http://www.cazin.net/bih/baceno-pola-miliona-maraka-za-gripu-h1n1/"]http://www.cazin.net...-za-gripu-h1n1/[/url][/size][/color]
[b] [size=6][color=#0000cd]Bačeno po­la mi­li­ona ma­ra­ka za va­kci­ne[/color][/size][/b]
[/b][/color][b]04.04.2011 Namik šepić[/b][/left]

[left][color=#526EA6][b][color=#526EA6][color=#000000][size=3][img]http://www.cazin.net/wp-content/uploads/2011/04/vakcine-300x230.jpg[/img]Va­kci­ne pro­tiv gri­pa H1N1 i to 60. 000 ko­ma­da ko­je je BiH na­ba­vi­la za po­la mi­li­ona ma­ra­ka bit će uni­šte­ne ka­da im is­te­kne rok.[/size][/color]
[color=#000000][size=3][b]Za­kon­ski pro­pi­si[/b][/size][/color]
[color=#000000][size=3]A, rok im is­tiče, ka­ko za “San” kaže Je­le­na Ra­vli­ja, gla­vni epi­de­mi­olog u Za­vo­du za ja­vno zdrav­stvo Fe­de­ra­ci­je BiH, u no­vem­bru ove go­di­ne.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]-To je pra­vi­lo sa sva­kim li­je­kom, da se uni­šta­va ka­da mu is­te­kne rok. Ugla­vnom, va­kci­ne i to 30. 000 do­za ko­li­ko ih ima u Fe­de­ra­ci­ji su tre­nu­tno u hla­dnoj ko­mo­ri i us­kla­di­šte­ne su pre­ma pra­vi­li­ma – ka­za­la je Ra­vli­ja i po­dvu­kla da bi, na­kon no­vem­bra vla­snik, u ovom slučaju Fe­de­ral­no mi­nis­tar­stvo zdrav­stva, tre­bao po­du­ze­ti po­tre­bne pro­ce­du­ral­ne mje­re za uni­šta­va­nje.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]U Mi­nis­tar­stvu zdrav­stva FBiH su pot­vrdi­li da će na­kon is­te­ka ro­ka ovih va­kci­na po­du­ze­ti za­ko­nom pre­dviđene mje­re.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]- Na­kon što kra­jem ove go­di­ne is­te­kne rok tra­ja­nja za 30.000 va­kci­na pro­tiv vi­ru­sa gri­pe H1N1 ko­je su na­bav­lje­ne počet­kom 2010. go­di­ne, one će bi­ti sma­tra­ne far­ma­ce­ut­skim otpa­dom te će u skla­du sa za­kon­skim pro­pi­si­ma ade­kva­tno bi­ti i uni­šte­ne – ka­zao je Zla­tan Per­šić, por­tpa­rol ovog Mi­nis­tar­stva.[/size][/color]
[color=#000000][size=3]Ta­da će Mi­nis­tar­stvo oda­bra­ti fir­me ko­je će spro­ves­ti pro­ce­du­ru. I u Mi­nis­tar­stvu zdrav­lja i so­ci­jal­ne za­šti­te RS će po­du­ze­ti is­te ko­ra­ke. Ka­ko za “San” kaže Na­ta­ša Ale­ksić, por­tpa­rol tog Mi­nis­tar­stva, u ko­jem se ta­kođer na­la­zi 30. 000 do­za, va­kci­ne će na­kon is­te­ka ro­ka uni­šti­ti fir­me ko­je se ba­ve uni­šta­va­njem me­di­cin­skog otpa­da, a ko­je će iza­bra­ti In­sti­tut za za­šti­tu zdrav­lja RS.[/size][/color]
[color=#000000][size=3][b]Opa­sni otpad[/b][/size][/color]
[color=#000000][size=3]Pod­sjećanja ra­di, Mi­nis­tar­stvo zdrav­stva FBiH pro­šle go­di­ne je za 30. 000 do­za va­kci­na obe­zbi­je­di­lo 262.847 KM, a Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja RS 240.000 KM. Međutim, uni­šta­va­nje ovih va­kci­na ne ko­šta mno­go. Ba­rem ta­ko tvrdi Ma­id Hadžimu­jić, di­re­ktor, fir­me “Ke­mis” ko­ja se ba­vi zbri­nja­va­njem opa­snog otpa­da. On je ka­zao da se me­di­cin­ski otpad na­plaćuje po ki­lo­gra­mu i da se ci­je­na kreće od 2,2 do 2,5 KM. Uni­šta­va­nje 60. 000 va­kci­na bi ko­šta­lo oko 2.000 KM bez tro­ško­va tran­spor­ta i PDV – a.[/size][/color]

[color=#000000][size=3][url="http://www.cazin.net/bih/baceno-po%C2%ADla-mi%C2%ADli%C2%ADona-ma%C2%ADra%C2%ADka-za-va%C2%ADkci%C2%ADne/"]http://www.cazin.net...%ADkci%C2%ADne/[/url][/size][/color][/color][/b][/color][/left]
[left][color=#0000CD][size=6][b]RS: Uništavaju se vakcine protiv novog gripa, plaćene 240.000 KM[/b][/size][/color][/left]
[left][color=#526EA6][/color][b]30.09.2011 Muhamed Bajramović[/b][/left]

[left][color=#526EA6][b][color=#526EA6][color=#526EA6][img]http://www.cazin.net/wp-content/uploads/2011/09/110930068.jpg[/img]Vakcine protiv novog gripa A, koje su u Republici Srpskoj nabavljenje prošle godine i plaćene oko 240.000 maraka, bit će uništene.
Rok trajanja im ističe u oktobru.
Oko 30.000 neiskorištenih doza promijenile su status pa više nisu lijek, već medicinski otpad koji podrazumijeva i posebne procedure uništavanja.
Izvjesno je da će vakcine protiv H1N1 završiti u spalionici, najvjerovatnije u Austriji, a iz sredstava budžeta platiće se i njihovo spaljivanje.
“Vakcine su spremne i veoma lako ih je uništiti. Radit ćemo u skladu sa pravilima koja su propisana u ovakvim slučajevima. Spaliće se sve što nije iskorišteno“, potvrdila je pomoćnica ministra zdravlja RS Amela Lolić.
Očekuje se da Institut za zaštitu zdravlja raspiše tender kojim će odabrati firmu koja će vakcine izvjesti u inostranstvo.
fena

[url="http://www.cazin.net/bih/rs-unistavaju-se-vakcine-protiv-novog-gripa-placene-240-000-km/"]http://www.cazin.net...ene-240-000-km/[/url]
[/color][/color][/b][/color][/left]
[color=#526EA6][b][color=#526EA6][color=#526EA6]
[/color][/color][/b][/color]

[color=#526EA6][b][color=#526EA6] [/color][/b][/color]

[color=#526EA6][b] [/b][/color] Edited by racing/7005/

Share this post


Link to post
Share on other sites
[url="http://www.cazin.net/svijet/naucnici-u-dilemi-stvoren-virus-koji-bi-mogao-ubiti-pola-svjetske-populacije/"]http://www.cazin.net/svijet/naucnici-u-dilemi-stvoren-virus-koji-bi-mogao-ubiti-pola-svjetske-populacije/[/url]

eto oni izmisljaju cime da pobiju narod a neizmisljaju kako da pomognu narodu..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page. • Forum Statistics

  • Total Topics
   24,065
  • Total Posts
   378,367
×
×
 • Create New...