Kruzni tok - - Stranica 16 - Politika - Cazin.NET Forum

Skok do sadržaja


Slika
- - - - -

Kruzni tok -

cazin kruzni tok

 • Please log in to reply
349 odgovora na ovoj temi

#301 superhik

superhik

  Srednja Legenda

 • Članovi
 • 583 Poruke
 • Spol:Muško

Objavljeno 21 March 2012 - 21:52

možda je produžen rok da cigo stigne iskupiti potrebnu dokumentaciju..... :sarcastichand:
 • 0
I tried to find Him on the Christian cross, but He was not there;
I went to the temple of the Hindus and to the old pagodas,
but I could not find a trace of Him anywhere

#302 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 21 March 2012 - 22:04

možda je produžen rok da cigo stigne iskupiti potrebnu dokumentaciju..... :sarcastichand:


Siguran sam... dogovorio on sa jaranima nerkom i bajkom da produže dok god on ne iskupi dokumentaciju pa ako treba i sljedeće ljeto da se radi :D

Ja mislio danas kad se otvore ponude da će ih biti barem 15-20 ...
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#303 Legionar

Legionar

  Šef

 • Članovi
 • 224 Poruke
 • Spol:Muško
 • Ljubavni status:Slobodan/na

Objavljeno 22 March 2012 - 08:09

Piše da je otvaranje ponuda 21.3.
Evo:JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 870-1-3-1-6/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI
FOND
Kontakt osoba: ERVIN TATAREVIC
Adresa: TRG ZLATNIH LJILJANA BB
Po{tanski broj: 77220
Op{tina/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263370970004
Telefon: 037514340
Faks: 037514340
Elektronska po{ta (e-mail): info@juksfcazin.ba
Internet adresa (web): www.juksfcazin.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
CAZIN
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravljanje i odr`avanje
stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti
I.6. Zajedni~ka nabavka
NeOdjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Zavr{ni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji Trga Prvog
predsjednika Predsjedni{tva BiH Alije Izetbegovi}a u Cazinu
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Završni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji Trga u Cazinu,
elektroinstalacijski radovi, betonski radovi, kamenoreza~ki radovi,
radovi na vodoinstalacijama i kanalizaciji, odvodnja, radovi na
kolovoznoj konstrukciji...
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova
Cazin
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
45 kalendarskih dana
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograni~enja za u~e{}e
Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 20.3.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 300
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učeće
Datum: 21.3.2012. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 21.3.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op}ina Cazin - prostorije Vije}nice
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Ponu|a~i su du`ni zape~a}enu ponudu sa punom adresom
ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za izvo|enje radova - NE
OTVARAJ" dostaviti na Protokol Ugovornog organa ili
preporu~enom po{tom na adresu: JU "Komunalno-stambeni fond"
Cazin, Trg zlatnih ljiljana bb, 77220 Cazin, Bosna i Hercegovina.
Ponude koje nisu blagovremeno prispjele ili predate na Protokol u
roku bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na
adresu ponu|a~a neotvorene.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po
ovom obavje{tenju o javnoj nabavci.

Ponedjeljak, 20. 2. 2012.


Uh, ja nisam išao tako daleko. Gledao samo 3 zadnja obavještenja.

OK, ali kako je to moglo biti naškrabano i odrađeno ako je prije 10-ak dana sud odbio Cigu sa zahtjevom da se blokirju sredstva namjenjena za pomenute radove i nemogućnost raspisivanja tendera, i ako sam ja sa pravnikom iz Fonda razgovarao o tome prije i poslije sudske odluke, koji mi kaže: Ne možemo ići u proceduru dok to ne završi, a nako što je sud odlučio rekao mi je: Pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za raspisivanje tendera.
Sve dok sud nije donio odluku o tome, oni ne mogu ići u pomenutu proceduru, a sud tek prije 10-ak dana odlučio o tom pitanju.
 • 0

#304 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 22 March 2012 - 08:23

Uh, ja nisam išao tako daleko. Gledao samo 3 zadnja obavještenja.

OK, ali kako je to moglo biti naškrabano i odrađeno ako je prije 10-ak dana sud odbio Cigu sa zahtjevom da se blokirju sredstva namjenjena za pomenute radove i nemogućnost raspisivanja tendera, i ako sam ja sa pravnikom iz Fonda razgovarao o tome prije i poslije sudske odluke, koji mi kaže: Ne možemo ići u proceduru dok to ne završi, a nako što je sud odlučio rekao mi je: Pripremamo svu potrebnu dokumentaciju za raspisivanje tendera.
Sve dok sud nije donio odluku o tome, oni ne mogu ići u pomenutu proceduru, a sud tek prije 10-ak dana odlučio o tom pitanju.


Nemam ja pojma. Ovo je bio sluzbeno objavljen tender.

Ima ovih sto rade u KSF i opcini na forumu pa mozda odgovore...
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#305 Legionar

Legionar

  Šef

 • Članovi
 • 224 Poruke
 • Spol:Muško
 • Ljubavni status:Slobodan/na

Objavljeno 22 March 2012 - 08:32

Pronašao sam ispravku obavještenja, evo je.

JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 870-1-3-6-7/12
Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 870-1-3-1-6/12
Datum objave obavje{tenja: 20.2.2012.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI
FOND
Kontakt osoba: ERVIN TATAREVI]
Adresa: TRG ZLATNIH LJILJANA BB
Po{tanski broj: 77220
Op{tina/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263370970004
Telefon: 037514340
Faks: 037514340
Elektronska po{ta (e-mail): info@juksfcazin.ba
Internet adresa (web): www.juksfcazin.ba
I.2. Ispravlja se sljede}e:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 27.3.2012.
Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i glasi: 100.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi: Datum: 28.3.2012, vrijeme: 12:00.
SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 12. 3. 2012. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e

Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi: Datum: 28.3.2012, vrijeme: 12:30,
mjesto: Op}ina Cazin - prostorije Vije}nice.


Dakle, ponude se otvaraju 28.03, mada mi i to nema logike, ali šta ovdje ima logike. hehehehee


Obzirom da je obavještenje od 12.03, vjerovatno su oni nakon što je sud donio odluku samo taj rok produžili za 7 dana.

Ova tema je uređena od Legionar: 22 March 2012 - 08:35

 • 0

#306 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 22 March 2012 - 08:50

Pronašao sam ispravku obavještenja, evo je.

JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI FOND
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 870-1-3-6-7/12
Obavje{tenje koje se ispravlja
Broj obavje{tenja: 870-1-3-1-6/12
Datum objave obavje{tenja: 20.2.2012.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JAVNA USTANOVA KOMUNALNO STAMBENI
FOND
Kontakt osoba: ERVIN TATAREVI]
Adresa: TRG ZLATNIH LJILJANA BB
Po{tanski broj: 77220
Op{tina/Grad: Cazin
IDB/JIB: 4263370970004
Telefon: 037514340
Faks: 037514340
Elektronska po{ta (e-mail): info@juksfcazin.ba
Internet adresa (web): www.juksfcazin.ba
I.2. Ispravlja se sljede}e:
Odjeljak IV.3.a. mijenja se i glasi: 27.3.2012.
Odjeljak IV.3.b-1. mijenja se i glasi: 100.
Odjeljak IV.4 mijenja se i glasi: Datum: 28.3.2012, vrijeme: 12:00.
SLUŽBENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 12. 3. 2012. – O g l a s n i k j a v n e n a b a v e

Odjeljak IV.5 mijenja se i glasi: Datum: 28.3.2012, vrijeme: 12:30,
mjesto: Op}ina Cazin - prostorije Vije}nice.


Dakle, ponude se otvaraju 28.03, mada mi i to nema logike, ali šta ovdje ima logike. hehehehee


Obzirom da je obavještenje od 12.03, vjerovatno su oni nakon što je sud donio odluku samo taj rok produžili za 7 dana.
Eto ga nisam to vidio :)

Dobro dobro..znaci produzili su rok..


hvala na info
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#307 cincilator

cincilator

  Stariji šef

 • Članovi
 • 313 Poruke
 • Spol:Muško
 • Ljubavni status:Slobodan/na

Objavljeno 22 March 2012 - 21:48

mogli bi oni molti Cigu da završi raskršće
 • 0
Ljudi su se jednom potpisali, pa dobili po peravi....

#308 pirgo

pirgo

  Velika Legenda

 • Članovi
 • 733 Poruke
 • Spol:Muško
 • Ljubavni status:Slobodan/na

Objavljeno 28 March 2012 - 14:21

Izgleda da će to Elektrometal i završiti :)
 • 0

#309 lucky

lucky

  majstor za sve, od igle do lokomotive

 • root admin
 • 11071 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:CAZIN
 • Interests:Prazno
 • Ljubavni status:Vjenčani

Objavljeno 30 April 2012 - 07:29

izgleda da nece ... :)
 • 0

"Vrijedis samo onoliko koliko vrijedi tvoja rijec"

John M. Templeton


#310 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 30 April 2012 - 10:42

izgleda da nece ... :)


A koliko će to više koštati porezne obveznike općine? :buba:
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#311 profac

profac

  Admin

 • Siva eminencija
 • 2078 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:Cazin - Graz
 • Ljubavni status:Slobodan/na

Objavljeno 30 April 2012 - 11:06

Jel to ima nekih informacija ko je pobijedio na tenderu?
 • 0

--------------------------------------------------------------------------------------
Racunajte na nas!
http://justfuckinggoogleit.com/


#312 lucky

lucky

  majstor za sve, od igle do lokomotive

 • root admin
 • 11071 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:CAZIN
 • Interests:Prazno
 • Ljubavni status:Vjenčani

Objavljeno 30 April 2012 - 12:06

Jel to ima nekih informacija ko je pobijedio na tenderu?


nakon nedostavljanja svih potrebnih dokumenata odnosno jedini potpunu dokumentaciju je dostavio I SELIMOVIC ...

ceka se da prodje zalbeni rok ...
 • 0

"Vrijedis samo onoliko koliko vrijedi tvoja rijec"

John M. Templeton


#313 pingvin

pingvin

  Meni u plavu solju, jes cula!!!!

 • +PREMIUM MEMBER
 • 3618 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:Ova buranija od drzave

Objavljeno 30 April 2012 - 13:26

nakon nedostavljanja svih potrebnih dokumenata odnosno jedini potpunu dokumentaciju je dostavio I SELIMOVIC ...

ceka se da prodje zalbeni rok ...

Posto se ne razumijem u tendersku dokumentaciju cuo sam sinoc da se ona dostavlja u dvije koverte. U jednoj je cijena u drugoj dokumentacija. Oni koji imaju nepotpunu dokumentaciju se eliminiraju i njihova koverta sa cijenom se ne otvara i uzima u obzir. Ispada da je jedino otvorena koverta firme Selimovic dok druge nisu ni otvorene a prethodno smo citali da je Elektrometal bio najjefitniji, ako se dobro sjecam.

Sad mi nista nije jasno vezano za slucaj kruznog toka. Nadam se da ce neko objasniti o cemu se radi.

Ova tema je uređena od pingvin: 30 April 2012 - 13:27

 • 0
[center][size=3][font="Impact"]"Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah misli

#314 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 30 April 2012 - 17:15

Posto se ne razumijem u tendersku dokumentaciju cuo sam sinoc da se ona dostavlja u dvije koverte. U jednoj je cijena u drugoj dokumentacija. Oni koji imaju nepotpunu dokumentaciju se eliminiraju i njihova koverta sa cijenom se ne otvara i uzima u obzir. Ispada da je jedino otvorena koverta firme Selimovic dok druge nisu ni otvorene a prethodno smo citali da je Elektrometal bio najjefitniji, ako se dobro sjecam.

Sad mi nista nije jasno vezano za slucaj kruznog toka. Nadam se da ce neko objasniti o cemu se radi.


Ma sve je jasno.

Završit će Selimović jer su Elektrometalu naknadno nađeni nedostaci u dokumentaciji.

Razlika u cijeni je 150 000 KM
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#315 lucky

lucky

  majstor za sve, od igle do lokomotive

 • root admin
 • 11071 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:CAZIN
 • Interests:Prazno
 • Ljubavni status:Vjenčani

Objavljeno 01 May 2012 - 06:40

nije bitna razlika u cijeni bitno je ispostovati proceduru ... to je kao da ja isto se prijavim na tender sa najmanjom cijenom a nemam potrebne dokumentacije ... men su takve prijave smijesne a oni kojih i dostavljaju neozbiljni ...

a svima je bio problem dostaviti potvrdu o likvidnosti ...
 • 0

"Vrijedis samo onoliko koliko vrijedi tvoja rijec"

John M. Templeton


#316 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 02 May 2012 - 12:07

nije bitna razlika u cijeni bitno je ispostovati proceduru ... to je kao da ja isto se prijavim na tender sa najmanjom cijenom a nemam potrebne dokumentacije ... men su takve prijave smijesne a oni kojih i dostavljaju neozbiljni ...

a svima je bio problem dostaviti potvrdu o likvidnosti ...


Ma normala..

sta je za nas 150 000 ... sitnica jedna nevazna...
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#317 Namik Šepić

Namik Šepić

  Akademik

 • +Urednici cazin.net
 • 1089 Poruke
 • Spol:Muško
 • Ljubavni status:Neću da kažem

Objavljeno 02 May 2012 - 12:22

Ne da mi se čitati više stranica, pa ako ste pisali halalite.

Nego, kad krenu novi radovi nemojte da vas začudi kad počnu dizati asfalt na jednom dijelu kružnog i okolice.

Ova tema je uređena od Namik Šepić: 02 May 2012 - 12:22

 • 0

#318 lucky

lucky

  majstor za sve, od igle do lokomotive

 • root admin
 • 11071 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:CAZIN
 • Interests:Prazno
 • Ljubavni status:Vjenčani

Objavljeno 02 May 2012 - 12:41

vidjeli smo sta je donijelo na prvom tenderu nerealno niske cijene ... da radovi nisu zavrseni ...
 • 0

"Vrijedis samo onoliko koliko vrijedi tvoja rijec"

John M. Templeton


#319 Incubus

Incubus

  Gospodar Zvijezdica

 • +PREMIUM MEMBER
 • 7334 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:*Cazin* - *Zagreb*

Objavljeno 02 May 2012 - 14:59

Ne da mi se čitati više stranica, pa ako ste pisali halalite.

Nego, kad krenu novi radovi nemojte da vas začudi kad počnu dizati asfalt na jednom dijelu kružnog i okolice.


Pa naravno jer je taj sloj asfalta samo prvi i trebao je ići još jedan još prije zime međutim onda znaš šta se sve događalo tako da je sad ovaj prvi sloj pun rupa...

vidjeli smo sta je donijelo na prvom tenderu nerealno niske cijene ... da radovi nisu zavrseni ...


Tako je. Ionako 150 000 nisu neke pare za nas brate.
 • 0
-------------------------------------------------------
Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

#320 lucky

lucky

  majstor za sve, od igle do lokomotive

 • root admin
 • 11071 Poruke
 • Spol:Muško
 • Location:CAZIN
 • Interests:Prazno
 • Ljubavni status:Vjenčani

Objavljeno 02 May 2012 - 15:48

vidjeli smo a nije mi tesko ponovljati dokle god treba da najjeftinija ponuda ne ispadne uvijek najjeftinija ...
 • 0

"Vrijedis samo onoliko koliko vrijedi tvoja rijec"

John M. Templeton


Also tagged with one or more of these keywords: cazin, kruzni tok

0 Korisnik(a) pregleda ovu Temu

0 Gosti i 0 Anonimnih korisnika